education - חינוך לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
הלימה
 

תכנית ההתאמה- רקע כללי


כחלק מהשינויים הנערכים במשרד החינוך, הוחלט להתאים את תכנית הלימודים בתחומי הדעת השונים להיקף שעות ההוראה העומד בפועל לרשות המורים. התאמת התכנית החדשה (המכונה בשם "הלימה") נערכת על בסיס ההנחה כי בפועל נלמדים 27 שבועות מלאים בשנת הלימודים (לאחר הפחתת חופשות, טיולים ומסעות, ימי חג ומועד). המסמך להלן מציג את ההלימה שבין תכנית הלימודים במקצוע לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה לבין שעות ההוראה הנערכות בפועל (81 שעות).
 


רציונל ההתאמה במקצוע


 הוועדה החליטה להשאיר את כל הנושאים בתוך תוכנית ההלימה, אך לאפשר יותר נושאים לבחירה על ידי בית הספר.


 

ירושלים

 1. כל התקופות בתולדותיה של ירושלים יילמדו – חלק באופן מפורט וחלק ברמת גישור
 2. שתי היחידות בנושא ירושלים הן הליבה המשותפת לכל תלמידי המגמה.  היחידה ירושלים חלק א' (ירושלים מראשיתה ועד התקופה הצלבנית), היא בהערכה חלופית באמצעות מבחן בית ספרי באישור מפמ"ר ומבחן שטח. 
  היחידה ירושלים חלק ב'. (ירושלים מהתקופה הצלבנית ועד ימנו) היא להערכה חיצונית באמצעות מבחן בגרות.
 3. ליבה ותקופות מתחלפות
  בכל אחת מהיחידות קבענו נושאי ליבה מחייבים – אותן תקופות בתולדות ירושלים, שלתפיסתנו, הן התקופות הבסיסיות והמשמעותיות ביותר. ביחידה הראשונה מדובר על ראשיתה של ירושלים עד לחורבן הבית הראשון ושלהי ימי הבית השני; ביחידה השנייה מדובר על המאה ה- 19. בכל יחידה קבענו תקופה או תקופות נוספות שיילמדו בפירוט – תקופות אלו תוחלפנה בכל שנה, אנו רואים חשיבות עליונה לכך שתלמידים במערכת החינוך ילמדו את רצף התקופות הקיימות בעיר. זאת מארבעה טעמים מרכזיים. ראשית, דרך לימוד תקופותיה של ירושלים ניתן ללמוד על תולדותיה של הארץ בכלל לאורך כל התקופות. שנית, לאורך התקופות התקדשה ירושלים לשלוש הדתות המונותאיסטיות. לפיכך, לימוד נושא ירושלים לכל תולדותיה מזמן אפשרויות לפיתוח יחס של סובלנות כלפי בני כל הדתות. ביטול אחת מהתקופות תבטל אפשרות זו.  שלישית, שמירה על רצף התקופות מהווה התאמה טובה יותר למתודולוגיות שהמקצוע מיישם, שכן התקופות ארוגות זו בזו ובלתי ניתן להפרדה. רביעית, מתוך רצון להשאיר מגוון רחב יותר של נושאים בתוך תכנית הלימודים.
 4. מועד פרסום תקופות מתחלפות בסוף כל שנת לימודים- חודש יולי, תתפרסם ההלימה שמודיעה בקטגוריה של הנושאים המתחלפים מה יהיה תקף בשנת הלימודים הבאה ובמקביל יפורסמו אתרי השטח. מועד זה נקבע כדי שבתי הספר יוכלו להיערך הן מבחינת הסיורים והן מבחינת תכנון הלימודים והעמקת הלימודים בתקופות שלא תבחרנה ביחידות האזוריות.
   

   הלימה תשפ"ב

 

היחידות האזוריות

 1. ביחידות האזוריות – הגדרנו בסיס ונושאים לבחירה על ידי בית הספר
 2. בתי הספר בוחרים שתי יחידות אזוריות מתוך ארבע היחידות הנמצאות בתוכנית הלימודים.
 3. כל היחידות האזוריות הן להערכה בית ספרית מגוונת
   


 תכנית הלימודים במגמה לפי הרפורמה החדשה

 

תכנית הלימודים לפי נושאי לימוד:


 
 מסמך תכנית הלימודים השלמה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/08/2021