education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
 
תכנית לימודים להשכלה כללית
 

התכנית להשכלה כללית שמה דגש על ייחודיות השפה, התרבות, הגיאוגרפיה, האומנות וההיסטוריה של ארצות דוברות ספרדית.
התכנית המוצעת היא בין-תחומית ולכן היא משלבת תחומי דעת מגוונים (כגון גיאוגרפיה, מוסיקה ,קולנוע, תיאטרון, מנהגים ופולקלור) במטרה לתרום ללמידה מעמיקה, מרחיבת-אופקים ומשמעותית עבור הלומדים.
התכנית מיועדת לסייע למנהלי בתי ספר בגיבוש התכנית להשכלה כללית תוך הדגשת הספרדית כדרך כניסה לעולם תרבותי עשיר ורחב.
המערך הלימודי המוצע מזמין את התלמידים לחקור ולהשוות את המאפיינים הייחודיים של השפה החדשה הנרכשת ביחס לשפת האם, וביחס לשפות אחרות בכלל. מסיבה זו התכנית מחזקת את הידע המטה-לשוני בקרב התלמידים ומגבירה אותו.
התכנית בנויה משתי יחידות סמסטריאליות, אשר ניתנות ללימוד ברצף במשך שנה שלמה או כיחידות לימוד בודדות של סמסטר אחד בלבד.

 
 תכנית לימודים להשכלה כללית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/07/2021