education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
היבחנות בבחינת בגרות מתוקשבת עתירת מדיה ב"גאוגרפיה-אדם וסביבה"
לתלמידים אינטרניים
 

במסגרת ה"חממה הפדגוגית", המזכירות הפדגוגית ממשיכה ביחד עם המנהל הפדגוגי ומנהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע, להוביל מהלך של הרחבת, פיתוח והפעלת בחינות בגרות מתוקשבות עתירות מדיה.
"החממה הפדגוגית" עוסקת בגיוון בדרכי הוראה למידה והערכה ושילוב חשיבה, ערכים, מעורבות אישית של הלומדים ומיומנויות המאה ה-21.
הבחינות המתוקשבות משלבות פריטים עתירי מדיה כגון: סרטונים, מפות שכבתיות וסימולציות וכך מזמנות למידה רב-חושית, חווייתית ורלוונטית ללומדים. מטרת המעבר להערכה מתוקשבת היא לעודד שימוש מיטבי בטכנולוגיה בלמידה והוראה כחלק מהתאמת מערכת החינוך למאה ה- 21.
מהלך זה הבשיל, לאחר צבירת ניסיון רב שנים בהפעלת בחינות בגרות מתוקשבות במקצועות: ביולוגיה וגאוגרפיה-אדם וסביבה, ובמקצועות הבחירה הטכנולוגיים וכן בהפעלת בחינות מתוקשבות בשנה"ל תשע"ז במקצועות החובה: היסטוריה ממלכתי, תנ"ך ממלכתי ועברית למגזר הערבי.


בשנת תש"ף, יתקיים מבחן הבגרות המתוקשב ב"גאוגרפיה-אדם וסביבה" בפעם השש עשרה, על כן, אנו ממליצים לכל מורי גאוגרפיה – אדם וסביבה, גם אלה שלא עשו זאת בעבר, יגישו תלמידים לבחינת הבגרות המתוקשבת.

 

   פרטים נוספים במכתב המזכירות הפדגוגית

 

בתי ספר צריכים להודיע על כוונתכם להצטרף גם השנה לבחינות המתוקשבות.

שימו לב ניתן להירשם עד יום שישי י"ז חשוון 15.11.19 בקישור הבא

 

ניתן למלא את הטופס כרגע לגבי הבחינה המתוקשבת בגיאוגרפיה- אדם וסביבה, ולאחר מכן להשלים ולמלא בשנית במידה ומתקיימות אצלכם בחינות מתוקשבות במקצועות נוספים.בתי ספר בהם יש בעיה מיוחדת של תשתית ואינם עומדים בדרישות הטכנולוגיות המפורטות במסמך המצורף, ישלחו מכתב המנמק בקשתם לאישור המפמ"ר להמשיך להיבחן בגרסת נייר לכתובת המייל: geographyisrael@gmail.com

 

המשרד יעמיד לרשות בתי הספר והמורים שיצטרפו את כל המידע הרלוונטי, הכשרות, תמיכה מקצועית / טכנית ומענה שוטף ורציף. המורים שיצטרפו יוזמנו להשתתף בקורס מקוון דיסציפלינארי בהיקף של 30 שעות עם ציון וזאת במטרה להתאים את ההוראה לתהליך ההערכה ולהיערך באופן מיטבי לביצוע הבחינה המקוונת.

 

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  03/01/2020