education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 הנחיות לקראת בחינת הבגרות לתלמידים אינטרניים
 
 

סמלי שאלוני הבגרות ב"גאוגרפיה אדם וסביבה":

 • "גאוגרפיה - אדם וסביבה" - סמל שאלון ראשי 057580

 •  60% היבחנות חיצונית - גאוגרפיה של ארץ ישראל, גאוגרפיה של  המזרח התיכון ונתי"ב -  סמל שאלון מתוקשב  057387. גרסת נייר בכתב - שאלון 057381

  • החל מתשע"ח - ,תלמידים אינטרניים יוכלו לגשת  לשאלון בכתב 057381- גאוגרפיה של ארץ ישראל, גאוגרפיה של המזרח התיכון ונתי"ב - 60%  רק לאחר קבלת אישור המפמ"ר 
  • במקרה של חפיפה בין בחינות בגרות באותו מועד, יש לפנות לאגף הבחינות לקבלת הנחיות. במידה ואושר שאלון מפמ"ר / בית ספרי באישור מפמ"ר במועד חלופי, יש לדווח ציון סופי בלבד בטופס - 9544 ידני (לא באפליקציה) ולתעד את הפירוט שהביא לציון הסופי ולשומרו בבית הספר.


 • 40% תחום התמחות בהערכה בית ספרית (הפיתוח והתכנון המרחבי או כדור הארץ והסביבה או האדם במרחב החברתי תרבותי) 

  בהתאם לדרכי ההערכה הבית ספרית, יש לדווח באחת משתי הדרכים הבאות:

  •    סמל שאלון 057283 - להערכה בית ספרית של 40% ללא עבודת חקר
   יש לדווח על הציון הבית ספרי הסופי בלבד בטופס דיווח ממוחשב 9545 

  •   סמל שאלון 057288 - להערכה בית ספרית הכוללת עבודת חקר -"גאוטופ"
   יש לדווח את הציון הבית ספרי הכולל "גאוטופ" על גבי  טופס דיווח באפליקציית המרב"ד 9588 על פי מחוון הפיקוח לבדיקת עבודת חקר במסגרת ההערכה הבית ספרית

   שימו לב - בהתאם להנחיות הנהלת המשרד תלמידים שנבחנים בהערכה חלופית ומגישים עבודות חקר או מטלות ביצוע, על ביה"ס לדווח את הציונים בטופס 9588 בהתאם לקריטריונים במחוון הנ"ל. עבור בחינות אלה הבוחנים מקבלים תשלום.
   ציון בית ספרי שאינו על עבודת חקר או מטלת ביצוע (הכולל דרכי הערכה מגוונות ובחינות בית ספריות) מדווח לשאלון 057283 ע"ג טופס 9545 כציון סופי בלבד, ללא תשלום לבוחנים.


 • תחום התמחות לנבחנים אקסטרנים או לנבחני משנה בבחינה חיצונית - 40% (הפיתוח והתכנון המרחבי או כדור הארץ והסביבה)  סמל שאלון 057282

   ראו פרטים נוספים בחוברת סמלי שאלונים מעודכנת - שורות 5701-5711

 • סמל שאלון השכלה כללית - אגף חברה ורוח 084-083

   ראו פרטים נוספים בחוברת סמלי שאלונים מעודכנת - שורה 8401

 

 

  חובת היבחנות בבחינת הבגרות המתוקשבת - פרטים נוספים והרשמה

 

  ספרי לימוד מאושרים ללמידה והוראה (כולל רשימת האטלסים המותרים לשימוש בבחינת הבגרות)

 

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  31/03/2020