education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
היערכות בתי הספר בשנת הלימודים תשע"ד בלימודי גאוגרפיה
 

מקצוע הגיאוגרפיה הוא אחד ממקצועות הליבה האקדמית וחלה עליו חובת הוראה בחטיבת הביניים בהיקף של לפחות 6 שעות על פני שלוש שנים. (בהתאם לחוזר מנכ"ל תשסט/8(א), ז' בניסן התשס"ט, 01 באפריל 2009.)  על המנהלים להיערך ולהקצות השעות ללימוד המקצוע.

 

נושאי הלימוד המומלצים ללמידה ולהוראה בשנת הלימודים תשע"ד:

כיתה ז' - "האדם וסביבתו - כפר עולמי" ו"כדור הארץ והסביבה" – מערכת השמש והיקום ומזג אויר ואקלים
כיתה ח' - "כדור הארץ והסביבה"  -  תהליכים מחזוריים בכדור הארץ ומשאבי כדור הארץ
כיתה ט'- "ארץ ישראל - נופיה הפיזיים והאנושיים"

תכנית הלימודים במלואה מפורסמת באתר המפמ"ר לגאוגרפיה.
קיימים חומרי לימוד מאושרים העונים על דרישות התכנית כולל ספרים דיגיטליים.

 

עולם התוכן של הגיאוגרפיה מעניק לתלמידים ידע, ערכים ומיומנויות שחלקן ייחודיות למקצוע כמו שימוש מושכל במפות (הפקת מידע רלבנטי ממפות שונות, בחירת מפה מתאימה מתוך מגוון, מיזוג מידע ממגוון מפות שכבתיות, הסקת מסקנות אודות קשרים ועוד). המקצוע מזמן שילוב חדשנות בפדגוגיה שבאה לידי ביטוי בפדגוגיה דיגיטלית ובכישורי חשיבה התורמים לפיתוח לומדים עצמאיים במאה ה-21.

 

לתשומת לבכם בשנה"ל תשע"ד יערך על-ידי ראמ"ה (הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך) משוב ארצי מדגמי בגאוגרפיה בכיתות ט'. המשוב הארצי ייערך בחודשים פברואר-מרץ 2014 ובו ישתתפו כ-200 בתי ספר, חלקם דוברי עברית וחלקם דוברי ערבית, כאשר בכל בית ספר ייקחו חלק 20 תלמידי כיתות ט' בלבד. בתי הספר והתלמידים ידגמו מראש על-ידי ראמ"ה באופן אקראי ומייצג. התיאום יערך ישירות על-ידי ראמ"ה מול כל בית ספר שיעלה במדגם.

 

המשוב הארצי הוא מחקר ובו ייבדקו, בין היתר, ידע גאוגרפי מצטבר, מיומנויות גאוגרפיות ואסטרטגיות חשיבה שתלמידים הלומדים בכיתה ט' (המסיימים את לימודי החובה בתחום) מצופים לשלוט בהם על-פי תכנית הלימודים (לכיתות ז'-ט') ועל פי מדיניות משרד החינוך. כמו כן, יבדקו היבטים הקשורים להקשר הלימודי של תחום הדעת בבית הספר. כל כלי המחקר (המבחנים והשאלונים) יועברו בסביבה ממוחשבת.

 

מידע מפורט על המשוב הארצי בגאוגרפיה, כולל מסמך מסגרת שמתאר את הדגשי תחום הדעת ואת מבנה מבדק ההישגים, תוכלו למצוא באתר ראמ"ה (www.education.gov.il/rama) בחלונית "מבחנים ארציים".

 

מטרתו של המשוב הארצי לשקף את המצב הקיים ולכן אין צורך לבצע הכנה כלשהי לקראתו (מעבר להנחיות ממוקדות שיקבלו בתי-ספר סמוך למועד הבחינה).

 

המדריכים המחוזיים לגיאוגרפיה ישמחו לעמוד לרשותך בכל שאלה (פרטים באתר המפמ"ר לגיאוגרפיה).

 

בברכה

פנינה גזית

 

 

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  25/08/2017