education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
חובת הוראת "מדעי כדור הארץ" בכיתה ח'
במסגרת הוראת "גאוגרפיה - אדם וסביבה" בכיתות ז'-ט'
 

על פי חוזר מנכ'"ל תשסט/8(א), ז' בניסן התשס"ט, 01 באפריל 2009, מקצוע הגאוגרפיה הוא אחד ממקצועות הליבה האקדמית וחלה עליו חובת הוראה בהיקף של לפחות 6 שעות על פני שלוש שנים. על המנהלים להיערך ולהקצות השעות ללימוד המקצוע. 

 

על פי חוזר מנכ"ל תשע"ג 3.1-7 מדעי כדור הארץ הינו נושא חובה בלימודי "גאוגרפיה - אדם וסביבה" בכיתה ח'.

 

להוראת נושא זה קיימים ספרי לימוד מאושרים, יחידות הוראה דיגיטליות - משימות אורייניות וכן ערכות הוראה-למידה והערכה ומבדקי ידע בשפה העברית ובשפה הערבית.

 

אנו רואים חשיבות רבה בלימוד "מדעי כדור הארץ" ובתרגול היחידות הדיגיטליות האורייניות על ידי תלמידים בחטיבות הביניים ובעיקר בכיתות ח'.  הלמידה והתרגול של היחידות הדיגיטליות האורייניות מקדמים הבנה, חשיבה מסדר גבוה, תהליכים חקרניים והישגים בלמידה ברוח המבחנים הבינלאומיים.


 הנחיות להוראת נושא "מדעי כדור הארץ"
בכיתות ח' בשנת הלימודים תשע"ט

   הנחיות

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  30/11/2018