education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים ב"גיאוגרפיה ופיתוח הסביבה" לחטיבה העליונה
התחלת הטמעה בתשס"ח
 

תוצאת תמונה עבור אוח משרד החינוך  תיק תכנית הלימודים לעובדי ההוראה (בפיתוח יתעדכן בהמשך)

   תכנית הלימודים ומבנה ההערכה בבחינת הבגרות תשע"ט - מסמך המזכירות הפדגוגית (עמודים 66-69)


התכנית כוללת נושאים הנמצאים בחזית המחקר הגיאוגרפי בארץ ובעולם, כמו שינויי אקלים והתחממות כדור הארץ, תהליך הגלובליזציה והשפעתו על תופעות ותהליכים כלכליים ותרבותיים במרחב הפיזי והיישובי, היבטים של תכנון ופיתוח מרחבי, ובכלל זה פיתוח בר-קיימא, שונות ואי-שוויון מרחבי בתחומים שונים והשלכותיהם.


השאלות והסוגיות המרכזיות מתחום הגיאוגרפיה מהוות בסיס בתכנית זו לטיפוח החשיבה ולהבניה של הידע. במהלך הלמידה יתבקשו הלומדים להסביר את הסיבות והגורמים לפערים ולשוֹנוּת המרחבית, לנתח את השלכותיהם ולנקוט עמדה מנומקת ביחס לממצאי ההשוואה, וכן להציע דרכים להקטנת אי-השוויון, בעיקר בתחומי הכלכלה, החברה והרווחה.


מכאן שהתכנית מזמנת למורה מגוון אפשרויות לבניית אירועי למידה בעלי פוטנציאל ייחודי למקצוע ולטיפוח כישורי חשיבה מסדר גבוה.

 

כחלק בלתי נפרד מתהליך הלמידה מכוונת התכנית לטיפוח ערכים, כמו רגישות לשונה ולאחר, אכפתיות ומעורבות פעילה של הלומד במתרחש בסביבה הקרובה והרחוקה - הפיזית והיישובית. יעד זה שזור בכל יחידות התכנית.

 

התכנית פותחה ונכתבה באגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, משרד החינוך.
בראש ועדת התכנית עמד פרופ' מיכאל סופר.

 

להלן קבצי התכנית: 

 

 רציונל

 

יחידות החובה

 גיאוגרפיה של ארץ ישראל

 גיאוגרפיה של המזרח התיכון

 ניתוח תופעות ייסוד במרחב  (נתי"ב)

 

 

יחידות התמחות

 כדור הארץ והסביבה

 הפיתוח והתכנון המרחבי

 האדם במרחב החברתי-תרבותי

 

 

נספחים

 מיפוי נושאי חתך בתכנית, ממ"ג - הדגמה בנתי"ב

 

 

 

דו"ח מחקר הערכה:

 לקראת פיתוח תכנית לימודים בגיאוגרפיה לחטיבה העליונה במגזר היהודי ובמגזר הערבי

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  29/10/2018