education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
יחידות לימוד בנושא החינוך הפיננסי
המלצה על יחידות לימוד בנושא החינוך הפיננסי בתחום "מולדת חברה ואזרחות"
 

  חינוך פיננסי או אוריינות פיננסית, הוא הבנת מעורבות הכסף בתחומי חיים רבים ופיתוח המיומנויות להתנהל נכון עם כסף ולקבל החלטות מושכלות לגבי השימוש בו.
שילוב החינוך הפיננסי מהווה חלק מרכזי ממטרות תוכנית הלימודים "מולדת, חברה ואזרחות", והוא נכלל בתכנית הלימודים, הפרקים עוסקים בהיבטים אזרחיים, סביבתיים ולאומיים בנושאים כמו:  סדרי עדיפויות וקבלת החלטות של הפרט, המשפחה והקהילה, צרכנות נבונה, חשיבות החיסכון, מחירה האקולוגי של תרבות השפע והצרכנות, היכרות עם מוסדות ציבור ביישוב ובמדינה (הבנק).
מומלץ להקדיש לנושא החינוך הפיננסי 4-5 שיעורים בכל שכבת גיל.  פרטים וקישורים ליחידות הלימוד בטבלה שלהלן.
המדריכים המחוזיים ל"גאוגרפיה-אדם וסביבה" ישמחו לעמוד לרשותך בכל שאלה.


 

נושא

כיתה

 

תקציב המשפחה

ב - ג

יחידת לימוד אינטראקטיבית באתר המפמ"ר

הכרת שטרי הכסף

ב - ג

יחידת לימוד בפורטל התוכן החינוכי

הבנק

ב - ג

יחידת לימוד בפורטל התוכן החינוכי

צרכנות נבונה:

לוח משחק בעברית,
לוח משחק בערבית,
מדריך למורה

ד

יחידת לימוד שפותחה בשיתוף במועצה לצרכנות ישראלית ומדריך למורה.

על הגובה – איפה הכסף

ב - ד

יחידות לימוד אינטראקטיביות המותאמות לתכנית הלימודים ב"מולדת, חברה ואזרחות" באתר המפמ"ר

קיימות וצריכה בעולם המודרני

ג - ד

מצגת העוסקת במורכבות תהליך ייצור המוצרים שאנחנו רוכשים בחיים היום

מצגת התפתחות הכסף חלק א'

 

מצגת התפתחות הכסף חלק ב'

דף עבודה לתלמיד - מה הייתם לוקחים לאי בודד

נספח - משחק התפתחות הכסף חלק א'

בערבית
מצגת התפתחות הכסף חלק א'

מצגת התפתחות הכסף חלק ב'

דף עבודה לתלמיד - מה הייתם לוקחים לאי בודד

מדריך למורה התפתחות הכסף חלק א'

מדריך למורה התפתחות הכסף חלק ב'

ב-ד יחידות לימוד אינטראקטיבית ומדריך למורה.
פיתוח בשיתוף עם משרד האוצר

 

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  19/01/2018