education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
פעילויות גאוגרפיות עם הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)
יחידות לימוד שנבנו ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשיתוף הפיקוח על הוראת "גאוגרפיה -אדם וסביבה"
 

 פעילויות עם הלמ"ס לתלמידי "מולדת, חברה ואזרחות" בבתי הספר היסודיים

הקובץ מכיל פעילויות בארבעה נושאים:

1. מספר הנפשות במשקי הבית בישראל

2. הוצאות משק הבית בישראל

3. כלי תחבורה במשפחה שלי

4. תפקידים במשפחה

 

 הכר את היישוב עם הלמ"ס - יחידת לימוד לתלמידי "גאוגרפיה-אדם וסביבה" בבתי הספר העל-יסודיים
דוגמה לפעילות המשלבת נתונים מתוך אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס).
באתר נתונים רבים על האוכלוסייה, החברה והכלכלה בישראל, בלוחות, בתרשימים ובמפות, אשר בהם ניתן להיעזר בהוראת "גאוגרפיה - אדם וסביבה" בחט"ב וכן בחט"ע.
נושאים לדוגמה: היכרות עם היישוב שלי,  "גאוטופ", גלעין ושוליים, אוכלוסיית ישראל, כלכלת ישראל ועוד.
פעילות זו נכתבה על מועצה אזורית חוף הכרמל אך ניתן ליישמה על כל רשות מקומית אחרת.

 

 

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  25/08/2017