education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
המפה ככלי ללימוד על היישוב
 
 
כלים להפקת מידע על היישוב במסגרת מולדת חברה ואזרחות
כתבה: זויה מימוני
 

המפה ככלי ללימוד על היישוב

במסגרת לימודי מולדת חברה ואזרחות, הלימוד על המקום היישוב שבו חיים הלומדים, ייעשה באמצעות מקורות מידע מגוונים.

המפה היישובית ומפות נושאיות הם מקור מידע חשוב מאוד ללימוד על היישוב.   יתר על כן המפה היא גם אמצעי ללימוד על מקומות אחרים בארץ ובעולם, והיא מהווה כלי ללימוד וחקר המרחב הגיאוגרפי, בהמשך הלימודים.

 

מהו מקום?

מקום הוא מושג שיש לפתחו אצל ילדים החיים בסביבה  שחלקה  מוכרת להם היטב וחלקה היא זרה להם.

מגע מוחשי ואינטימי של הילדים עם סביבתם הפיזית והאנושית, כלומר עם הטבע, עם האנשים ועם הסביבה המבונה עשוי לפתח תחושת שייכות למקום וכן פיתוח כושר התבוננות וראיית תופעות בסביבה וקשרי גומלין ביניהן.

הלמידה על המקום היא למידה טבעית ואמיתית, היא מקשרת בין מערכות אקולוגיות למערכות חברתיות, היא מאפשרת הבנה של תהליכים ושל סיבה ומסובב.

הלמידה על המקום היא אינטגרטיבית ואין ללמוד עליו רק מנקודת מבט אחת וממקור מידע אחד. 

לימוד על המקום הוא הנדבך הראשון בטיפוח הקשר לסביבה ולקהילה ולטיפוח תחושת השייכות של הלומדים ולחיזוק הביטחון העצמי שלהם לגיבוש הזהות האישית והקולקטיבית.

 

על פי מקום ופדגוגיה, דויד אור, 2001.

 

 

בפעילות זו הלימוד על היישוב יתמקד בקריאת המפה היישובית כמקור להפקת מידע על היישוב וככלי להיכרות עם היישוב, להתמצאות בו ולתכנון פעילויות שונות.

 

לימוד קריאת המפה והבנתה אינו מטרה העומדת בפני עצמה. לימוד מושכל של שימוש במפה הוא אמצעי ללימוד על היישוב,  כלומר המטרה היא הכרת היישוב גם באמצעות המפה היישובית.

 

 

מטרות הפעילות:

 1. תרגום של מודולות מהציר לחיות בסביבות משתנות – הלכה למעשה בבניית יחידות הוראה- למידה.
 2. הפקת מידע ממפה יישובית על היישוב ועל סביבתו.
 3. לימוד מיומנויות מפה כחלק מההיכרות עם המפה לצורך  בבניית יחידות הוראה-למידה על היישוב.
 4. בניית יחידות הוראה-למידה על היישוב בהתאם לאוכלוסיית הלומדים וליישוב שלהם.

 

חלק ראשון

המפה היישובית - מקור מידע המהווה בסיס להתמצאות ביישוב, לניתוח ולהבנת תופעות ושינויים בו ולתכנון לעתיד

 

מהי מפה?

מפה היא אמצעי להצגתי תופעות שונות על פני כדור הארץ. למפה יש הגדרות שונות, כאן מובאות שתי הגדרות:

המפה היא תמונה סלקטיבית, מסמלת ומכלילה של חלק ארץ כלשהו, בדרך כלל פני הארץ, כפי שהוא נראה מלמעלה בהקטנה רבה. על פי עקרונות הגיאוגרפיה מאת E. RAISE .

 מפה גיאוגרפית היא תיאור מישורי, מוקטן, מסומל, בר-מידה ומכוון של פני הארץ או חלק מהם, של תופעות המצויות מתחת לפני הארץ או מעליבם, או של גורמי השמים. שלא כתצלום האווירי המתאר את הנראה, מתארת המפה בעיקר את הידוע.

על פי פרופ' נפתלי קדמון.

 

מתוך: קריאת מפה, מיפוי מיומנויות ומושגים, תכנית אורכית לכיתות ב' ו', האגף לתכניות לימודים , ירושלים התשנ"ה.

 

א. הפקת מידע ממפות על היישוב

 1. התבוננו במפה היישובית (בפני המפה ובגב המפה). למפה שני צדדים: פני המפה, הוא הצד שעליו מסורטטת המפה, גב המפה הוא הצד שעליו מודפס מידע על היישוב בביטויים שונים.
  הערה למורים: משימות כגון אלה מתאימות גם לתלמידי כיתות ג' - ד' במסגרת הלימוד על סביבות חיים שונות ביישוב במודולה א', שינויים בסביבה במודולה ב' ובמודולה ד'.
   - הפיקו מידע, רב ככל האפשר, על היישוב. כתבו כל פריט מידע שניתן
     ללמוד מהמפה היישובית.
   - ארגנו את המידע על פי קריטריונים שתחליטו עליהם. (דוגמה: שטחים  
     פתוחים, מקומות הקשורים לחינוך, אזורים שונים).
 2. מה לא ניתן ללמוד מהמפה על היישוב?
 3. אילו מהתופעות שציינתם ניתן לזהות בארגון המרחבי של היישוב ?
 4. באיזו מידה יש קשר בין התופעות שציינתם? מה דעתכם על כך?
 5. הציעו משימות הוראה-למידה בתחומים אלו: הפקת מידע על היישוב מהמפה, זיהוי קשרים בין תופעות והתייחסות ביקורתית לכך.

ב. קריאת מפה מהיבט אורייני-מרחבי

 1. התבוננו במפה עירונית.
 2.  מהם הכישורים האורייניים הדרושים לקריאת מפה?
 3. האם מפה היא טקסט שיש ללמדו? מדוע?
 4. לשם מה משתמשים במפות?
 5. מדוע חשוב ללמד קריאת מפה?
 6. אילו קשיים אפשר לאתר בלימוד קריאת מפה?
 7. הציעו שלבים ללימוד מדורג של קריאת מפה.

חזרה

חלק שני

א. תופעות במרחב היישובי

 1. ציינו אילו תופעות פיזיות-טבעיות קיימות במרחב העירוני שלכם (סוג הקרקע, פני השטח, צמחיית בר, תנאי מזג אוויר).
 2. ציינו אילו תופעות שהן מעשה ידי האדם קיימות ביישוב שלכם (בנייה, דרכי תחבורה, צמחייה, מבני ציבור).
 3. הביאו דוגמה  מהיישוב שלכם לקשר בין התופעות הטבעיות  לבין התופעות שהן מעשה ידי האדם? במה מתבטא הקשר?
 4. עיינו בתכנית במודולה א' סביבות חיים שונות בציר לחיות בסביבות משתנות, סעיפים 1.7 - 1.9.
   - נסו להשיב על השאלות שבסעיפים 1.8 -  1.9 בהקשר לדוגמה שהבאתם.
  - בתחתית המיפוי כתוב שיש להיעזר במפה יישובית.  הציעו כיצד ניתן לשלב
     את המפה בלימוד הסוגיה.

ב. שינויים סביבנו - השינויים משפיעים על כל אחד וגם עלי

 1. עיינו במודולה ב', סעיפים 2.1 - 2.7.
 2. התמקדו בשאלות שבסעיף 2.1 . היעזרו בדוגמאות.
 3. נסו  לזהות במפות היישוב שינויים ומגמות בהתפתחותו? היכן השינויים?
 4. התייחסו לסעיפים 2.2 2.5.
 5. הציעו משימות הוראה-למידה לגבי השינויים וההתמודדות אתם. היעזרו במפה היישובית.

 חזרה

קצה חוט - דוגמאות ליחידות הוראה-למידה בכיתה ד' הנגזרות מהמודולות בציר לחיות בסביבות משתנות ומשלבות שימוש במפה יישובית:

דוגמא א': תופעות ביישוב- מדוע כאן?

 1. אתרו במפת היישובית את אזורי המגורים, אזורי התעשייה ואת מוסדות החינוך ומוסדות הבריאות  (הלומדים צריכים להיעזר בסימנים מוסכמים).
  א. כיצד איתרתם? ציינו האם היה קשה? קל?
  ב. באיזה אזור נמצאים מוסדות החינוך? מדוע דווקא שם?
  ג. האם באזור התעשייה יש מוסדות חינוך? אם כן אילו? מדוע דווקא שם?
  ד. אלו מוסדות בריאות יש ביישוב?
  ה. באיזה אזור נמצאים רוב מוסדות הבריאות? מדוע דווקא שם?
 2. היכן ממוקם אזור התעשייה ביחס לאזורי המגורים? מדוע?
 3. התבוננו בדרכי התחבורה (כבישים, מסילת רכבת).
  א. באילו אזורים ביישוב יש כבישים רחבים מאוד? מדוע שם דווקא?
  ב. באלו אזורים ביישוב הכבישים צרים? מדוע?
  ג. היכן יש מגרשי חנייה גדולים? מדוע שם?
 4. תכננו מסלול סיור ביישוב לאזורי תפקוד שונים. סמנו את המסלול על המפה. אפשר גם להציגו באתר אינטרנטי.
 5. הצגת בעיה: רחל גרה ברחוב הפרחים. עליה להגיע במהירות לבית החולים או למרפאה הראשית  לטיפול רפואי. מהי הדרך הקצרה שבה תגיע במהירות?

למורים: אלו דוגמאות אחדות למשימות של התמצאות מרחבית ביישוב באמצעות מפה עירונית.

שאלות 1 - 3 הן שאלות של התמצאות במפה הכוללות קריאת סימנים מוסכמים: מקרא מפה וכיווני רוחות השמים.  שאלות אלו מעלות סוגיה חשובה של הבנת המרחב ומציאת קשרים בין תופעות.

מומלץ לא ללמד בנפרד את מיומנויות קריאת המפה, כגון סימנים מוסכמים, כיווני רוחות השמים.  רצוי ללמדם כצורך וכדרך להתמצאות במפה ובמרחב, כמתן מענה לשאלה או כדרך לפיתוח  רמת חשיבה גבוהה יותר של מציאת קשרים בין תופעות במרחב, או כדי לתכנן פעילות במרחב (סיור, שכונה).

שאלות 4 - 5 מציבות משימה של יישום הנוגעת בכל המרכיבים של קריאת מפה ושימוש מושכל בה. בשתי השאלות האלו הלומדים מתבקשים לתכנן מסלול. כדי לבצע משימה זו עליהם להכיר היטב את הסימנים המוסכמים, את הכיוונים ולהיות מיומנים בחשיבה תכנונית. מן הראוי  ציין ששאלות מסוג זה הן מאתגרות ומפתחות חשיבה מרחבית.

 

דוגמה ב': רכבת קלה ביישוב

 

במקומון ביישוב התפרסמה כתבה ובה נכתב שתושבי הרחובות "הנשיאים" ו"הגדוד העברי"  מתנגדים למסלול הרכבת הקלה בעתיד לעבור לפי התכנון בשנת 2004 , ברחובות אלו.  לפי התכנית מסלול הרכבת יעבור ברובו ברחוב הראשי, אך נתיבו מתפצל לרחובות  "הנשיאים" ו"הגדוד העברי". 

התושבים הגרים ברחובות אלו פנו לעירייה וביקשו לבטל את התכנית, משום שלטענתם הדבר יפגע באיכות החיים שלהם ויוריד את ערך בתיהם.

 

 

 1. מהי הבעיה של תושבי הרחובות האלה?
 2. עיינו במפה היישובית ואתרו את הרחובות האלה. סמנו אותם על המפה.
 3. איזה שינוי עתידי יתחולל ברחובות אלו?
 4. מי מתנגד לשינוי? מדוע?
 5. מה דעתכם על השינוי? נמקו והסבירו.
 6.  מה דעתם של בני משפחתכם? של שכנים או של תושבים אחרים ביישוב? תוכלו להכין שאלון לתושבים ולראיין אותם. סכמו אותו והציגו את עמדות התושבים.
 7. עיינו במפת היישוב והציעו מסלול אחר לרכבת הקלה שלא יפגע באיכות החיים של התושבים. תוכלו להציעו לעירייה ולצרף מפה.

 

למורים: זו דוגמה המציגה בעיה שכיחה בימינו המתח המתמיד בין הצורך לשפר את הנגישות לבין הרצון לשמור על איכות חיים שלא תיפגע משינוי נתיבי תחבורה.

שאלות 1 , 3, 4, 5, 6  מתייחסות לבעיה. כאן המקום לשלב קריאת טקסט (להיעזר בתכנית הלימודים חינוך לשוני, עולמות שיח וסוגות).  למשל, קריאת  ידיעה מעיתון.  להתייחס לבעיה מההיבט האזרחי: חופש הביטוי, זכות המחאה והקשר בין התושבים לרשות המקומית. הדוגמה מציגה סוגיה ובעיה אקטואלית.  (ראו בציר אנחנו אזרחים במדינת ישראל: מודולה ב' ; מודולה ג' ;  מודולה ה'.

 

שאלה 2 מתייחסת לקריאת מפה.

 

שאלה 7 מתייחסת להיבט תכנוני באמצעות המפה, שנדרשת לו מיומנות קריאת מפה.

בדוגמה זו מוצגת הגישה של שילוב בין הידע בקריאת מפה לבין ההיבט האזרחי–חברתי-ערכי.

 

דוגמאות אלו הן בבחינת "קצה חוט". ראו והרחיבו, הוסיפו, והתאימו לבית ספרכם וליישוב שלכם.

 

התושבים ביישוב

מי הם התושבים ביישוב?

נקודת המוצא להצעה זו היא התושבים ביישוב. ראו בציר אנחנו אזרחים במדינת ישראל מודולה א' סעיפים 4.1 – 4.5 ; מודולה ב' סעיף 1 ; ומהציר לחיות בסביבות משתנות, מודולה א'  סעיף 2 ; מודולה ב' סעיפים 2.1 – 2.7 ;

לשיעור זה יש להביא נתונים על האוכלוסייה מהמועצה המקומית או העירייה. (אפשר להיעזר בשנתון סטטיסטי של הרשות המקומית או של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה).

 

 1. עיינו בנתונים המציגים את התפלגות האוכלוסייה ביישוב.  נסו למצוא קשרים בין האזורים ביישוב לבין מיקום הקבוצות. (היעזרו במפת היישוב.)
 2. אילו קשרים ויחסים מתקיימים בין קבוצות האוכלוסייה השונות ובאילו נושאים יש מחלוקות? על מה המחלוקות?
 3. כיצד מתמודדים עם המחלוקות וכיצד מתמודדים עם היעדר קשרים?
 4. הציעו משימות הוראה-למידה לסוגיית רב-גוניות האוכלוסייה ביישוב ולהתמודדות עם המחלוקות והקשרים (הקיימים ואלו שלא ). התייחסו לערכים ולביטוים התנהגותיים ברמת הפרט וברמת הקבוצה.

 

היעזרו בדוגמה של המודולות מהציר אנחנו אזרחים במדינת ישראל שבתכנית הלימודים למולדת חברה ואזרחות.

 

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  08/11/2017