education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
אזרחים במדינת ישראל
 
 
אנחנו אזרחים במדינת ישראל - מהתכנית לעשייה בכיתה
כתבה: זיוה מימוני
 

מטרת הסדנה להציג דוגמאות אחדות ליישום
הרעיונות והתכנים המוצגים בתכנית הלימודים.

 

תרומת האזרחות היא אחת ממרכיבי תכנית הלימודים מולדת חברה ואזרחות, והיא נגזרת מהמסמך חינוך לאזרחות לכלל תלמידי ישראל, המכונה בשם דו"ח קרמניצר, המזכירות הפדגוגית, 1996, ירושלים.

 

במסגרת תכנית הלימודים מתייחסים בעיקר לשני ערכים הומניסטיים ודמוקרטיים שמתמקדים:

 1. בכבוד האדם ובזכויות אדם, בזכויות ובחובות של האזרחים במדינת ישראל
 2. ביסודות של מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית.

מתוך תכנית הלימודים מולדת חברה ואזרחות, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, משרד החינוך, תשס"ג, עמ' 49.

 

שאלות מנחות ללימוד המודולות ולבניית פעילויות לימודיות

 

1.      קראו את הסעיפים במודולות  ותנו דעתכם לשאלות הבאות:

1.1  באיזו מידה השאלות המוצגות בסעיפים מסייעות להבין את מבנה החברה וסדריה בכלל, וביישוב שלכם בפרט?

1.2  האם הן מעודדות למעורבות הלומדים בחיי חברת הילדים וביישוב? נמקו.

2.      תרגמו את התכנים המוצגים בסעיפים שבמודולות למשימות הוראה-למידה. 

 

להלן מוצגות הצעות להוראה-למידה. הצעות אלו הן  "קצה חוט" לתרגום הסעיפים במודולות לביצוע עם התלמידים בכיתה.

 

ראו וחדשו, הוסיפו והעשירו את מאגר הרעיונות והמשימות.

 

דוגמה 1                        דוגמה 4

דוגמה 2                        דוגמה 5

דוגמה 3                        דוגמה 6

 

דוגמה 1: מודולה א - (לכיתה ג')

אני וזולתי סעיף 2, 2.2-2.1

 

המשימה: לזהות ולתאר את מערכות הקשרים ההדדיים בין הפרט לבין פרטים אחרים בקבוצת ההשתייכות.

 

משימה אישית

 1. הלומדים  יכתבו על רצועות נייר מה כל אחד מהם עושה ביחד עם חברים ומה בעצמו, כפי שמנוסח בסעיף זה במודולה.
 2. אוספים את רצועות הנייר ומניחים אותן במרכז הכיתה.

 

במליאה

 1. מסבירים ודנים -  מה דומה ומה משותף  לכולם? מה שונה?
 2. צובעים בצבע אחד את הדומה והמשותף ובצבע אחר את השונה. יוצרים מקרא לפעילויות ולקשרים ההדדיים.
 3. מסיקים - יש פעולות שבהן אני פעיל/ פעילה יותר, יש פעולות שבהן אני מופעל/ת, יש פעולות שבהן אני אחראי/ת יותר, יש מצבים שבהם אני פועל/ת ביחד עם ילדים  או עם מבוגרים וכיו"ב.
 4. מכלילים – בני אדם מבצעים פעולות שונות ביחד ולחוד. הדבר משתנה בהתאם לפעילות, לרצון, לנטיות ועוד.

 

חזרה

 

דוגמה 2: מודולה א - (לכיתה ג')

 

אני וזולתי - סעיף 2, 2.3

 

מה עושים כאשר יש ביטויי אלימות?

מטרות:

 • יזהו התנהגויות אלימות כחלק מפתרון בעיות בחי היום יום.
 • יעריכו את הפגיעה בזולת.
 • יבינו שניתן לפתור בעיות ומחלוקות ללא אלימות.
 • יציעו פתרונות לפתרון בעיות ללא אלימות ויישמו הצעותיהם.

 

במליאה

 1. לכיתה יובא תיאור מקרה המציג אלימות של ילדים כלפי ילדים אחרים. הערה:
 2. לאחר קריאת התיאור יתנהל דיון באירוע: מה הבעיה? מי נפגע? מי פגע? מה מרגיש מי שפגע? מה מרגיש מי שנפגע?
 3. הילדים יביאו דוגמאות למקרי אלימות מחיי הכיתה או מהסביבה שלהם.
 4. יתקיים דיון בשאלה: אילו זכויות נפגעו? כיצד שומרים על הזכויות ללא נקיטת אלימות?

 

משימה בקבוצות

 1. התלמידים ירשמו על כרטיסיות רגשות שלדעתם עשויים לגרום  להתנהגות אלימה, למשל: עלבון, פגיעה,  אכזבה.
 2. הקבוצה תבחר באחד מהרגשות ותספר סיפור שבו הרגש שנבחר עלול להביא את הילדים לנהוג באלימות.
 3. הילדים יציעו דרכים כיצד ניתן להגיב או להתנהג במקרה שהם תיארו בלי לנהוג באלימות.
 4. ילדים יספרו על מקרה דומה שקרה להם וכיצד הם נהגו.
 5. הילדים יציעו הצעות כיצד לשמור על זכויות של כל אחד וכל אחת ללא אלימות.
 • תוכלו להיעזר בתכניות כישורי חיים, הוצאת האגף לתכניות לימודים ושפ"י.

 

חזרה

 

דוגמה 3: מודולה ד - (לכיתה ד')

אנחנו שומרים על החוקים - סעיף 2, 2.1

מטרות:

 • יכירו חוקי עזר עירוניים.
 • יבינו שהחברה מחוקקת חוקים על מנת להסדיר את חיי החברה.
 • יכירו מערכות לאכיפת חוקים ויבינו שיש לציית לחוקים גם אם ין מסכימים להם.
 • יסיקו שהאחריות לשמירה על החוקים של הפרט ושל הרשויות.

 

סעיף 2, 2.1 - חוקי עזר עירוניים

 1. לכיתה יובאו כמה הודעות שהעירייה שלחה לתושבים בעניינים הקשורים לחוקי עזר, למשל: הודעה על פינוי גזם מהגינות , או הודעה שאסור לאפשר לכלבים לשוטט חופשיים. ההודעות  יינתנו לתלמידים לקריאה. פעילות זו תתבצע על פי ההנחיות שבתכנית הלימודים חינוך לשוני: ידיעה עיתונאית. יש להתייחס למבנה ההודעה, לכותרות, לעיצוב, לסגנון.
 2. לאחר ניתוח ההודעה יוצגו שאלות לדיון: מה מטרת ההודעה? מי שלח את ההודעה? מי ניסח את החוק? מדוע? מי יאכוף אותו? כיצד?

התלמידים יביאו  דוגמאות של הודעות שנשלחו לתושבים ומתבססות על חוקי העזר העירוניים. הלומדים ישוו ביניהן, ינתחו את תוכנן ויבחנו כיצד העירייה אוכפת את החוקים.

             

משחק תפקידים: הנושא - הצעה לחוק עזר עירוני

התפקידים: חברים במועצת העיר, תושבי העיר.

 • "חברי  מועצת העיר יציעו חוק עזר עירוני, ינסחו אותו.  כאן המקום להיעזר בחינוך הלשוני: טקסט מידעי-לימודי, רשומה בכיתה..
 • החוק יובא לדיון בפני ה"תושבים".
 • התושבים יביעו עמדות בעד או נגד. את העמדות רצוי להציג הן בכתב והן בעל פה. היעזרו בחינוך הלשוני: טיעון ושכנוע.
 • דיון מסכם ומכליל, יתבסס על סעיף 2.5, בתכנה"ל למולדת חברה ואזרחות.

 

חזרה

 

דוגמה 4: מודולה ה - (לכיתות ג'-ד')

מערכות חברתיות וארגונים מוסדיים, סעיף 2

איסוף מידע על הארגונים המוסדיים בעיר, סעיף 2.1

במליאה

 1. איסוף המידע ייעשה באמצעות חומרים אחדים: מפת העיר (על גב המפה מצויות רשימות של מוסדות וארגונים), דפי זהב, אתר האינטרנט היישובי, הודעות שהרשות המקומית או האזורית מפרסמת ושולחת לתושבים, פרסומים מהמקומונים, או כל מקור מידע אחר.
 2. התלמידים יארגנו את המידע על פי קטגוריות ויציגו "תעודת זהות" לארגונים המוסדיים.
  שימו לב: ביישובים עירוניים רבים נמצאים מוסדות ממשלתיים, עירוניים ופרטיים. יש כמה מוסדות שהם משותפים לשלטון המרכזי ולרשות המקומית, כמו בית ספר.
 3. התלמידים יאתרו על מפת היישוב את מיקומם של המוסדות  והארגונים המוסדיים ביישוב (הממשלתיים, העירוניים).
 4. התלמידים יסבירו סיבות אפשריות למיקום המוסדות האלה. דוגמה: בתי ספר יסודיים  ממוקמים באזורי מגורים, מבנה תחנת המשטרה או תחנות של מד"א או כיבוי אש ממוקמות בשולי היישוב או בין יישובים שכנים, בנקים באזורי מסחר).

 

בקבוצות

 1. התלמידים בקבוצה יחקרו ארגון אחד.  משימת החקר תתבצע במשך פרק זמן שייקבע על ידי המורה.  התלמידים יציגו  את ממצאיהם לפני המליאה בדרכי הצגה מגוונות. יביאו פרסומים מהמוסד הציבורי בו ביקרו, יבחנו שלטים, הוראות והנחיות למבקרים וילמדו מהם על תפקודי הארגון המוסדי. היעזרו בחינוך הלשוני: פרסומת.
 2. בסיכום יתקבל מאגר מידע על המוסדות והארגונים המסדירים את חיי החברה בעיר.

 

בפעילות התלמידים בעת איסוף המידע על המוסדות והארגונים נותני השרות:

 1. יערכו תצפית על השירות הניתן לאזרחים. רצוי לתרגל תצפית בכיתה.
 2.  יראיינו אזרחים מקבלי שירות  ואת נותני השרות. רצוי לתרגל פנייה והעלאת שאלות למרואיינים.
 3.  יביאו את הממצאים לכיתה ויעלו את הדברים לדיון.
 4. יציעו כיצד ניתן לשפר את השירות.
 5. יכתבו מכתב והצעות ייעול למוסד שביקרו בו. תינתן הדעת לדרך כתיבת המכתב, התלונה או ההערכה למוסד הציבור, או יכתבו כתבה לעיתון המקומי. היעזרו בחינוך הלשוני: מכתב בקשה.
 6. יסיקו שאזרחים (מבוגרים וילדים) יכולים להשפיע על טיב השרות ועליהם לשמור על זכויותיהם האזרחיות. (ראו תרומת האזרחות בתכנית).

 

אפשרויות נוספות

 1. יובאו לכיתה כתבות מהעיתונות המקומית על שירות ציבורי – ראוי או לא ראוי התמידים יקראו את הכתבות, ינתחו אותן ויגדירו מה הבעיה בכל כתבה. היעזרו בחינוך הלשוני, כתבה עיתונאית.
 2.  הלומדים  יבחנו את התלונות ויביעו דעה באיזו מידה הן מוצדקות.
 3. הילדים ישאלו את בני משפחתם על אירוע בו הם קיבלו שירות ראוי או לא ראוי, מה עשו, מה ניתן לעשות כדי לשפר את השרות? כיצד אפשר לשנע את נותני השרות לשפר? היעזרו בחינוך הלשוני טקסט למטרות טיעון ושכנוע.

 

חזרה

 

דוגמה 5: מודולה ה - (לכיתה ד')

מערכות חברתיות וארגונים, הרשות המקומית למען התושבים, סעיף 3

כיצד באים לידי ביטוי עקרונות הדמוקרטיה ברשות המקומית? סעיף 3.2

 

דיון פתיחה:

 1. מה ידוע ללומדים על הרשות המקומית העירייה?
 2. מהם תפקידיה?
 3. כיצד מתמנים ראש העיר, חברי מועצת העיר?

מוצע לבדוק מהו הידע של התלמידים ביחס ל כך.

בשנת בחירות לרשויות או בחירות לשלטון המרכזי, יש מקום להרחיב את הלימוד . אירועים אלה מהווים גורם מזמן ללימוד העקרונות הדמוקרטיים.

 

סוגיות שיש להסביר:

 • מהן בחירות לרשות העיר?
 • מדוע בוחרים? מהן מפלגות? מהו המצע של המפלגות? (פשר להביא דוגמאות)?

הצעה לפעילות בשנת בחירות:

 • משחק תפקידים: התלמידים יתחלקו לקבוצות. כל קבוצה תייצג מפלגה הרצה בבחירות למועצת העיר. התלמידים יכינו מצע, יכינו תעמולה וינסו לשכנע את חבריהם.
 • אפשר אף לקיים תהליך של הצבעה. היעזרו בחינוך הלשוני טקסט לטיעון ולשכנוע. וכן בתכנית לימודים תקשורת המונים, הוצאת מעלות.

 

שילוב משדרי הטלוויזיה החינוכית:

 • למה יש בחירות?  אפשר להיעזר בקטלוג של טח"י.

 אקטואליה מהעיתונות:

 • לכיתה יובאו כתבות וידיעות עיתונאיות.
  כתבות המציגות ביקורת על הרשות ותגובת הרשות, נציבות תלונות הציבור ותפקידה.
  חשוב לנתח את הכתבות ולהסביר את משמעות המסגרות האלה: זכות הציבור להביע דעה, להתלונן, לקבל שירות נאות תוך שמירה על איכות חיים בעיר. תפקיד העירייה ותפקיד האזרחים.

 

להלן תיאורי מקרה המאפשרים דיון והתייחסות ביקורתית ומעריכה:

תיאור מקרה:

בעירייה החליטו להקים מגרש כדורגל ליד שכונת מגורים. התושבים מתנגדים. הם פנו לעירייה בכתב, ופנייתם לא נענתה. הם החליטו להפגין מול העירייה.

 1. מה הבעיה?
 2. מה יטענו התושבים? מה לדעתכם הם ייכתב במכתב? מה אמרו בהפגנה?
 3. מה יטענו בעירייה?
 4. מה עמדתכם? נמקו.
 5. הציעו הצעת פשרה.
 6. הכללה וסיכום: מדוע חברי העירייה אמורים להתחשב בעמדת התושבים? מדוע התושבים זכאים להתלונן ולהביע את דעתם בדרכים שונות, על פי עקרונות הדמוקרטיה – ללא אלימות?

 

חזרה

 

דוגמה 6: מודולה ו - (לכיתה ד')

כיצד ראוי להתנהג כחברים בחברה וכאזרחים במדינת ישראל?, סעיף 3

החלטת החלטות לגבי התנהגויות ביישוב, בסביבתו ובמדינה, סעיף 3

תיאור מקרה: לקלוט עולים חדשים, סעיף 3.1

לעיר הגיעה קבוצת עולים חדשים.  הרשויות שיכנו אותם בשכונה של תושבים ותיקים.

באספת תושבי השכונה התעורר ויכוח:

היו שהתנגדו לקליטת המשפחות החדשות. ולעומתם היו שהציעו לסייע בקליטתם.

 1. מה עמדתכם?
 2. כיצד ניתן לסייע בקליטת עולים חדשים?

 

אימוץ וטיפוח:

אימוץ אתר המשמר את עברו של היישוב או קבוצת תושבים

דיון: איזה אתר נאמץ? מדוע?

 • התלמידים יחקרו אתר. יכינו אלבום או מצגת שיתארו את האתר לפני האימוץ, במהלך תהליך הטיפוח ובסיומו. יכינו מדריך למבקרים באתר ויסמנו את האתר על מפת היישוב.
 • אימוץ קבוצת תושבים כגון: עולים חדשים, קשישים, ילדים מוגבלים. התלמידים יעלו הצעות כיצד לפעול למען האוכלוסייה שנבחרה. יבקרו ותעדו את מהלך הפעילות. יראיינו את האנשים וילמדו מהם על חייהם ביישוב, על תרומתם ועל הבעיות שיש להם.
 • בסיום – התלמידים יפרסמו את פעולתם האזרחית בכתבה לעיתון המקומי, בכתיבת סיפור.
 • רפלקציה על הפעילות למען: התלמידים ינסחו (בכתב או בעל פה ) את הערך המוסף של פעילותם למען החברה ולמען עצמם. יעריכו את הפעולה ויציעו לתלמידים אחרים לפעול למען היישוב ותושביו.

 

פגיעה בזכויות אדם

משימה אישית

מה אני עושה כאשר אני עד/ה למקרים הבאים:

 1. אנשים זורקים אשפה ברחוב;
 2. אנשים נדחפים בתור לקופת חולים, לבנק, לקולנוע, לאוטובוס;
 3. אנשים פוגעים בקשישים, בעולים חדשים, בילדים קטנים, בנכים?
 4. התלמידים יביאו דוגמאות מההתנסויות שלהם שבהן נפגעו זכויות אדם בשל התנהגויות לא ראויות.
 5. התלמידים יביאו דוגמאות של התנהגויות ראויות של אזרחים (ילדים ומבוגרים). של עזרה לזולת, מתן זכויות ושמירה עליהן, פנייה או דיבור שאינו פוגע אלא מכבד את הזולת.

 

במליאה

 1. דיון בדוגמאות ובתיאור ההתנהגויות. בדיון חשוב להתייחס לדעות השונות ולשוחח עליהן כדי לתת זכות לכל אחד מהתלמידים ללמוד מהדוגמאות לגבי ההתנהגות שלו או שלה.
 2. סיכום: אילו התנהגויות ראוי לחזק או לטפח? אילו התנהגויות ראוי לשפר?

 

 חזרה

 

"מהותה של התבונה איננה רק בידיעה, אלא גם ביישום הידיעה במעשים"

                                                                                          אריסטו

 

 
 
 
  תאריך עדכון אחרון:  08/11/2017