education - חינוך מפמ''ר מדעי החברה
 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים להשכלה כללית
 

תכנית להשכלה כללית

 

• בחברה הישראלית חלו בשנים האחרונות שינויים חברתיים, כלכליים ותרבותיים רבים. שינויים אלו התרחשו על רקע תהליכי גלובליזציה כלל- עולמיים והחרפת הויכוח בין תפיסות כלכליות-חברתיות שונות. כתוצאה מכך גדל הצורך של הפרט לגבש לעצמו השקפת עולם. התוכנית נועדה לסייע לתלמידים להבין טוב יותר את התהליכים הכלכליים המתרחשים סביבם ולהעניק להם כלים להתמודד עם מציאות מורכבת בעולם משתנה.


• השיקול הכלכלי תופס כיום משקל גדל והולך בהחלטות הפרט. אחת ממטרות התכנית היא לטפח מיומנויות הדרושות לתלמידים בתהליך קבלת החלטות אישיות ואת אלה הדרושות לבחירה בין חלופות ולהבנת הויתורים ההכרחיים הנגזרים מבחירה זאת.


• פרט בוגר צריך ידע ומיומנויות בסיסיות בכלכלה כדי לנהל טוב יותר את חייו הבוגרים. תכנית הלימודים מאפשרת לפרט לקבל ידע ומיומנויות אלה.


• הפרט אינו פועל בחלל ריק. התוכנית מדגישה את הקשר בין הפרט לבין החברה. הפרט מקבל את החלטותיו הפיננסיות תוך התחשבות בסביבתו הכלכלית- חברתית. הוא פועל במסגרת כללים נתונים אך אוסף של פרטים יכולים להתאגד ולהשפיע על הגדרת הכללים- זהו כוחם של הצרכנים והתוכנית מדגישה אותו.


• הפרט לומד למידה משמעותית כאשר הלמידה רלוונטית לעולמו. התוכנית נועדה לאפשר למידה כזו בעצם הרלוונטיות שלה ללומד ובמגוון דרכי ההוראה- למידה- הערכה שנותנות מענה לצרכיהם השונים של התלמידים.

 

 מסמך התכנית להשכלה כללית

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/06/2014    

עדכוני rss