education - חינוך מפמ''ר מדעי החברה
 
   
 
 
 
 
 
 
תוכנית לימודים במדעי המדינה תש"ף
 

מבנה הלימודים


א. המקצוע מדעי המדינה נלמד בהיקף של 2 יח"ל כחלק ממקבץ של 5 יח"ל במדעי החברה.
המקבץ מורכב משתי חטיבות בהיקף של  2 יח"ל בשני תחומי דעת הנכללים במדעי החברה (פסיכולוגיה, סוציולוגיה, כלכלה, מדעי המדינה) עפ"י בחירת ביה"ס , ועוד 1 יח"ל שהיא עבודת חקר על סוגיה מתחום מדעי החברה.


ב. מבנה הלמידה וההערכה במדעי החברה:

 1. תלמיד הבוחר ללמוד מדעי החברה יבחן בתחום דעת אחד במבחן בגרות חיצוני. תחום הדעת השני ועבודת החקר יהיו להערכה בית ספרית מגוונת.
 2. בתחום הדעת שנבחר להערכה חיצונית נקבעו ליבה משותפת של ידע ומיומנויות שעליה יתקיים מבחן הבגרות ופרקי בחירה והעמקה להערכה בית ספרית מגוונת. 
 3. המקצוע שנבחר להיבחנות פנימית ילמד בדרכי למידה והערכה מגוונות בהתאם למסמכי תוכנית הלימודים לתלמידים המתחילים את לימודיהם בכתה י' בתשע"ה. 
  חוזר מפמ"ר עם הסבר מפורט יפורסם בקרוב.


 

 1. החלוקה לנושאי חובה ונושאי בחירה והעמקה:
  התכנית המוצגת להלן נבנתה לאור הנחיות המשרד להפריד בין נושאי הלימוד שיהוו בסיס לבחינת בגרות חיצונית במדעי המדינה ויהוו 70% מנושאי הלימוד  אשר אושרו במסמך ההתאמה בתשע"ד,  להלן ייקראו בשם נושאי פרקי חובה. נושאים אלה יהיו אחידים וזהים עבור כל בתיה"ס המלמדים מדעי המדינה. 
  שאר הנושאים, 30% מנושאי תכנית הלימודים (אלו הצבועים בירוק) יועמדו לבחירה של ביה"ס והמורים המלמדים, כפי שיפורט בהמשך בסעיף 4. הוראת נושאים אלה תאפשר למורה למידה מעמיקה יותר ושימוש בשיטות הערכה חלופיות. על ההישגים בנושאים אלה תתקיים הערכה פנימית/חלופית של ביה"ס והם לא יכללו בנושאי בחינת הבגרות החיצונית. להלן ייקראו בשם נושאי הרחבה והעמקה.


 2. שיקולי דעת לבחירת הנושאים שילמדו במסגרת 70% כבסיס הידע והמיומנות –פרקי חובה להיבחנות חיצונית
  • מושגים והוגי דעות המהווים את ליבת המקצוע.
  • נושאים החשובים לחיזוק החינוך לערכים אזרחיים ודמוקרטיים.
  • מיומנויות הנדרשות לבוגר מערכת החינוך במאה ה- 21 וחינוך לאזרחות פעילה.
  • נושאים שמדגישים את ערך השוויון החוקי והפוליטי


 3. שיקולי דעת לבחירת הנושאים שילמדו במסגרת הרחבה והעמקה 30%  - להערכה בית ספרית

  • תכנים המאפשרים שילוב נושאים כגון משטרים טוטליטריים של המאה הקודמת בהתאמה להגות הרלוונטית ובהשוואה למשטר הדמוקרטי.
  • תכנים המאפשרים שילוב של מיומנויות של חשיבה מסדר גבוה
  • שיטות הוראה חדשות שמאפשרות הערכה חילופית שמקנה למורה יכולת גילוי קישורי התלמידים.


 4. בפרקי העמקה והרחבה יכול בית הספר לבחור באפשרויות הבאות:
  א. הוראה של כל הנושאים מתכנית הלימודים והערכתם באמצעות מבחן בית ספרי.
  ב. הרחבה והעמקה של שני נושאים בתכנית באמצעות דרכי הוראה הערכה חלופיות כפי שיפורטו על ידי הפיקוח על הוראת מדעי החברה (המסמכים יפורסמו במהלך חודש יולי 2014).


מטלות ביצוע כחלופות בהוראה והערכה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/10/2019    

עדכוני rss