education - חינוך מפמ''ר מדעי החברה
 
   
 
 
 
 
 
 
תכניות הלימודים תש"ף
 

מבוא כללי לתכנית הלימודים בפסיכולוגיה – מטרות ועקרונות מנחים

המידע בעמוד זה מתייחס לתכנית הישנה בלבד ויהיה תקף רק עד תשפ"א.

במשך שנים רבות נלמד מקצוע הפסיכולוגיה על פי תכניות ייחודיות שעוצבו ע"י יוזמות וצוותים בבי"ס. ריבוי התכניות הייחודיות העיד על עניין רב של תלמידים ושל בתי ספר במקצוע זה. מכאן גם נבע הצורך להכין תכנית לימודים אחידה ומחייבת.

מבנה הלימודים

פסיכולוגיה נלמדת בהווה בהיקף של 2 יח"ל כחלק ממקבץ של 5 יח"ל במדעי החברה.

המקבץ מורכב משתי חטיבות בהיקף של  2 יח"ל בשני תחומי דעת הנכללים במדעי החברה (פסיכולוגיה, סוציולוגיה, כלכלה, מדעי המדינה) עפ"י בחירת ביה"ס , ועוד 1 יח"ל שהיא עבודת מחקר על סוגיה מתחום מדעי החברה.

 1. מבנה הלמידה וההערכה במדעי החברה:
  התלמיד הבוחר ללמוד מדעי החברה יבחן בתחום דעת אחד במבחן בגרות חיצוני.  תחום הדעת השני ועבודת החקר יהיו להערכה בית ספרית מגוונת.
 2. בתחום הדעת שנבחר להערכה חיצונית נקבעו ליבה משותפת של ידע ומיומנויות שעליה יתקיים מבחן הבגרות ופרקי בחירה והעמקה להערכה בית ספרית מגוונת. 
 3. המקצוע שנבחר להיבחנות פנימית ילמד בדרכי למידה והערכה מגוונות בהתאם למסמכי תוכנית הלימודים לתלמידים המתחילים את לימודיהם בכתה י' בתשע"ה. 

חלוקה לנושאי חובה ונושאי הרחבה והעמקה

התכנית המוצגת להלן נבנתה לאור הנחיות המשרד להפריד בין נושאי הלימוד שיהוו בסיס לבחינת בגרות חיצונית בפסיכולוגיה ויהוו 70% מנושאי הלימוד  אשר אושרו במסמך ההתאמה בתשע"ד,  להלן ייקראו בשם נושאי חובה.

נושאים אלה יהיו אחידים וזהים עבור כל ביה"ס  ויילמדו ע"י כל התלמידים  שבחרו בתחום דעת זה.

שאר הנושאים שנכללו בתכנית הלימודים הבסיסית בפסיכולוגיה, יועמדו לבחירה של ביה"ס והמורים המלמדים. מתוכם צריך יהיה לבחור בשנים שלושה נושאים אשר הוראתם מסתכמת ב-30 ש"ש  ויהוו כ-30% נושאי הלימוד בתכנית ההלימה.

הבחירה בנושאים אלה תאפשר למורה למידה יותר מעמיקה ושימוש בשיטות הערכה חלופיות. על ההישגים בנושאים אלה תתקיים הערכה פנימית/חלופית של ביה"ס והם לא יכללו בנושאי בחינת הבגרות החיצונית. להלן ייקראו בשם נושאי הרחבה והעמקה.

 

שיקולי דעת לבחירת הנושאים שילמדו במסגרת 70% כבסיס הידע והמיומנות (פרקי חובה להבחנות חיצונית)

 1. נושאים אשר לגביהם קיימת הסכמה כי הם מהווים את הליבה של תחום הדעת.
 2. נושאים אשר רלבנטיים ומשמעותיים לגיל, להתפתחות, ולתחומי העניין  של התלמידים בחט"ע.
 3. נושאים אשר מתקשרים לתכנית המשרד : האחר הוא אני" ולתשתית הערכית אשר אנו סבורים שאנו מחויבים אליה, בעיצוב עמדותיהם של בני הנוער.
 4. נושאים אשר נמצאים במוקד העניין והדיון החברתי של האקטואליה בחברה הישראלית.
 5. נושאים אשר מאפשרים למורה להציג ולהקנות לתלמידיו חשיבה הכפופה לעקרונות ולשיטתיות של תחום מדעי.
 6. בבסיס הידע והמיומנויות החליטה ועדת המקצוע להוסיף את הפרק  על התקשרות. כסוגיה בסיסית בפסיכולוגיה התפתחותית,  אשר עד כה נלמדה רק במסגרת יחידה שלישית.

שיקולי דעת לבחירת הנושאים שילמדו במסגרת הרחבה והעמקה ( 30%  להערכה בית ספרית)

ועדת המקצוע החליטה להרחיב את מרחב הבחירה של המורים מעבר למסגרת 30% של הנושאים מתשע"ד ולאפשר בחירה של  נושאי העמקה והעשרה, מתוך כלל הנושאים שלא נכללים בליבה. (כולל נושאים שלא נכללו במסמך ההלימה בתשע"ד).

זאת בתנאי שהמורה יבחר לפחות שני נושאי בחירה  בהיקף של  עד 30 ש"ש.

בפרקי העמקה והרחבה יכול בית הספר לבחור באפשרויות הבאות (צבועים בירוק)

 1. בחירה והוראה של לפחות שני נושאי בחירה בהיקף של עד 30 ש' (לפי פירוט השעות בתכנית) וילמדם במלואם.
 2. בחירה והוראה של נושאים בהיקף של פחות מ30 ש' (לפי פירוט השעות בתכנית) ובתנאי שתהיה העמקה בתכנים אלו כך שהיקף שעות ההוראה יגיע ל-30ש'.
 3. בחירה והוראה של אחד מנושאי הבחירה וההעמקה המוצעים במסגרת התכנים של 30% (וצבועים בצבע ירוק), ופיתוח נושא העמקה על פי בחירת  ביה"ס בהיקף של 10-15 ש'.
 4. הוראת נושא ההעמקה שיפתח ביה"ס מותנה באישור הפיקוח על מדעי החברה.  

תחולת תכנית ההלימה

תכנית זו תהווה בסיס להוראה ולדרכי ההיבחנות החל משנת הלימודים תשע"ו.

בתשע"ה ימשיכו ללמד ולהיבחן על בסיס תכנית ההתאמה שנבנתה לתשע"ד.

 

דרכי הערכה

 תוכנית הלימודים בשנת הלימודים תשפ"א

תוכנית הלימודים הישנה בפסיכולוגיה לתלמידי י"ב תש"ף בלבד

 מטלות ביצוע כחלופות בהוראה והערכה

חלופות בהוראה והערכה במדעי החברה

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/07/2020    

עדכוני rss