education - חינוך מפמ''ר מדעי החברה
 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית לימודים תש"ף
 

 

א. מבנה הלימודים:

מקצוע הסוציולוגיה נלמד בהווה בהיקף של 2 יחידות לימוד כחלק ממקבץ של 5 יח"ל במדעי החברה.
המקבץ מורכב משתי חטיבות בהיקף של  2 יחידות לימוד בשני תחומי דעת הנכללים במדעי החברה (סוציולוגיה, פסיכולוגיה, כלכלה, מדעי המדינה) עפ"י בחירת ביה"ס , ועוד 1 יחידת לימוד שהיא עבודת מחקר על סוגיה מתחום מדעי החברה.


מבנה  הלמידה וההערכה במדעי החברה:

 1. תלמיד הבוחר ללמוד מדעי החברה יבחן בתחום דעת אחד במבחן בגרות חיצוני.  תחום הדעת השני ועבודת החקר יהיו להערכה בית ספרית מגוונת.
 2. בתחום הדעת שנבחר להערכה חיצונית נקבעו ליבה משותפת של ידע ומיומנויות שעליה יתקיים מבחן הבגרות ופרקי בחירה והעמקה להערכה בית ספרית מגוונת. 
 3. המקצוע שנבחר להיבחנות פנימית ילמד בדרכי למידה והערכה מגוונות בהתאם למסמכי תוכנית הלימודים לתלמידים המתחילים את   לימודיהם בכתה י' בתשע"ה. 

ב. החלוקה לנושאי חובה ונושאי בחירה והעמקה:


התכנית המוצגת להלן נבנתה לאור הנחיות המשרד להפריד בין נושאי הלימוד שהם ליבת הידע והמיומנויות ויהוו בסיס לבחינת בגרות חיצונית בפסיכולוגיה ויהוו 70% מנושאי הלימוד   אשר אושרו במסמך ההתאמה בתשע"ד,  להלן ייקראו בשם פרקי חובה.
נושאים אלה יהיו אחידים וזהים עבור כל ביה"ס  ויילמדו ע"י כלל התלמידים  שבחרו בתחום דעת זה.
שאר הנושאים שנכללו בתכנית הלימודים הבסיסית בסוציולוגיה יועמדו לבחירה של ביה"ס והמורים המלמדים(לפי הפירוט בהמשך).
הבחירה בנושאים אלה תאפשר למורה למידה יותר מעמיקה ושימוש בשיטות הערכה חלופיות. על ההישגים בנושאים אלה תתקיים הערכה פנימית/חלופית של ביה"ס והם לא יכללו בנושאי בחינת הבגרות החיצונית. להלן ייקראו בשם נושאי הרחבה והעמקה.

 

ג. שיקולי דעת לבחירת הנושאים שילמדו במסגרת 70% כבסיס הידע והמיומנות (פרקי חובה להבחנות חיצונית):

 1. הגדרות ותאוריות אשר לגביהם קיימת הסכמה כי הם מהווים את הליבה של תחום הדעת.
 2. נושאים אשר רלבנטיים ומשמעותיים לגיל ההתבגרות, ולתחומי העניין  של התלמידים בחט"ע.
 3. נושאים אשר נמצאים במוקד העניין והדיון החברתי של האקטואליה בחברה הישראלית.
 4. מיומנויות הנדרשות לבוגר מערכת החינוך במאה ה21.

 

ד. שיקולי דעת לבחירת הנושאים שילמדו במסגרת הרחבה והעמקה ( 30%  להערכה בית ספרית)

 

 • נושאים מתכנית הלימודים המהווים פוטנציאל להרחבה והעמקה
 • נושאים המאפשרים למידה חוויתית.
 • נושאים המאפשרים שילוב חלופות בהערכה.

 

בפרקי העמקה והרחבה יכול בית הספר לבחור באפשרויות הבאות:

 1. העמקה והרחבה בנושאים שהוצעו בטבלה המצורפת ( הנושאים שנצבעו בצבע ירוק)
 2. העמקה והרחבה מתוך אחד מהנושאים הבאים: מגדר*, רשתות חברתיות, גלובליזציה, סטייה. **
 3. העמקה והרחבה בנושא אחר לבחירת המורה: המורה יבנה תוכנית משלו בהיקף של 10-15 שעות. שאר הנושאים יהיו מתוך העמקה והרחבה שהוצעו בטבלה המצורפת (שצבועים בצבע ירוק)**.
  * ביה"ס שיבחר תכנית השכלה כללית בנושא מגדר לא יוכל לבחור העמקה והרחבה במגדר.
  ** מורה הבוחר באפשרויות ב' או ג' נדרש לאשר תכנית זו מול הפיקוח על הוראת מדעי החברה

 

ה. הוראה למידה הערכה 

 תכנית הלימודים  בשנת הלימודים תשע"ט

 חלופות בהוראה והערכה במדעי החברה

 מטלות ביצוע כחלופות בהוראה והערכה

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/10/2019    

עדכוני rss