education - חינוך מפמ''ר מדעי החברה
 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים להשכלה כללית
 

תכנית להשכלה כללית : טקסים

הבנת מהותם ותפקידם של הטקסים בחברות ובתרבויות האנושיות בכלל תאפשר לתלמידים להתבונן בטקסים ולהעריך את תרומתם לתרבות ולחברה בה הם חיים ואף לפתח ראייה ביקורתית למידת הרלוונטיות שלהם או לצורך בחידושם ביחידה זו התלמידים ילמדו על חשיבות הטקס, על המשמעויות הגלויות והסמויות שלו, על מאפייניו  ותפקידיו ככלי באמצעותו יוכלו לנתח את החוויה בה הם נמצאים, ויוכלו להעשיר את ידיעותיהם . השילוב בין רכישת ידע לבין בירור ערכים, תפיסות, עמדות ורגשות כלפי ההשתתפות בטקס וארגונו, מקדם למידה משמעותית .

 

 התכנית מיועדת לתלמידי כיתה י' בכל בתי הספר ובכל המגזרים

 

 

תכנית להשכלה כללית: הצעה בין תחומית בנושא גיל ההתבגרות

גיל ההתבגרות הינו משמעותי ביותר מבחינת ההתפתחות הנפשית - פסיכולוגית שלנו. בשנים אלו מתפתחת ומתעצבת האישיות, הזהות והתפיסה העצמית, היחסים החברתיים שלנו, תפיסתנו את מקומנו בתוך החברה וכן זהותנו המינית.
בעידן הפוסט מודרני גיל ההתבגרות הולך ומתארך. מתבגרים חווים שינויים רבים בתחום האישי החברתי  הקוגנטיבי והמוסרי הנמשכים לאורך זמן ולכן חלק מהמתבגרים חווים לחצים ומשברים. יחד עם הזהות העצמית המתגבשת עולה גם השאלה הפנימית של המתבגרים ביחס למקומם בחברה. אנו רואים בגיל זה את ילדינו מחשיבים יותר ויותר את דעתם של חבריהם. הם מנסים לחקות נורמות לבוש, התנהגות וצריכה של בני גילם ומבלים איתם יותר ויותר על חשבון הזמן עם המשפחה. בגילאים אלו קיים צורך להיות חלק מקבוצת השתייכות. בצד כל אלה עולה חשש מדחייה על ידי חבריהם. הם חוששים מהדרך בה ישפטו על ידם ומה יאמרו עליהם. יש להם צורך גדול להיות מקובלים חברתית או לפחות להגדיר לעצמם נישה בתוך החברה. במסגרת היחידה ייחשף התלמיד למגוון סוגיות הקשורות לגיל ההתבגרות כמו סוגי התחברות, שימוש ברשתות החברתיות, זוגיות ועוד.

 

 מסמך התכנית להשכלה כללית

 

 

תכנית להשכלה כללית : המגדר


תכנית זו מקדמת פיתוח מודעות מגדרית בקרב מתבגרים ומתבגרות ובכך מגבירה את  תחושת הביטחון של הבנות להיאבק למען המימוש העצמי שלהם, למען קידום בהתאם לכישוריהן ויכולותיהן ולמען שוויון אמיתי לשני המינים להתפתח באופן שווה. בנוסף, מקדמת התכנית חשיבה ביקורתית ומעורבות בקהילה ובכך תורמת לעיצוב האזרח העתידי. אחת האפשרויות המוצעות לתלמידים שילמדו תכנית זו היא לשלב את המעורבות האישית עם תחום המגדר ולהעביר סדנאות לתלמידי החטיבה בתחום המגדר בהתאם לתכנים ולערכים שנלמדו.
תכנית זו מתמקדת בהקניית מושגי יסוד בתחום המגדר כחלק מהקניית ערכים של שוויון ומימוש עצמי תוך התמקדות בשש זירות מרכזיות בחיי התלמידים: מגדר במשפחה , מגדר במערכת החינוך, מגדר בתעסוקה, מגדר בצבא, מגדר בתקשורת ומגדר בספרות ילדים.

 

 מסמך התכנית להשכלה כללית

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/05/2016    

עדכוני rss