education - חינוך הפיקוח על החינוך הגופני

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
מקצוע מוגבר לבגרות בחינוך גופני 5 יח"ל
 

כולנו מקווים ומייחלים לקיום לימודים סדירים במהלך שנת הלימודים תשפ"ב.

אנו ממליצים בפני מורי החינוך הגופני לעשות שימוש במיומנויות של הלמידה מרחוק שנרכשו במהלך שנת הלימודים תשפ"א לשם חיזוק הלמידה של מקצוע מוגבר לבגרות בחינוך גופני.

הנחיות לקראת שנת הלימודים תשפ"ב

מצ"ב הקלטת הכנס המקוון הארצי תשפ"ב למורי המגמות שנערך במהלך חודש אוקטובר 2021

 1. טבלה דיסציפלינרית למיקוד הלמידה - תשפ"ב לרשות המורה לחינוך גופני בחטיבה העליונה - מקצוע מוגבר לבגרות 5 יח"ל
 2.  התאמות והקלות לחוקי מענה בחינוך גופני, סמל שאלון 41381 קיץ תשפ"ב
 3. הנחיות ל"שאלון מותאם 41381 קיץ תשפ"ב"  יש להקפיד לבחון את התלמידים במהלך כל השנה ולא רק בבחינת סיום/ בגרות, לפי ההתאמות אשר קיבלו ממשרד החינוך
 4. טפסים ומכתב נלווה לדיווח על מקצוע מוגבר לבגרות בחינוך גופני לשנה"ל - תשפ"ב.
 • מכתב אל בית הספר - תשפ"ב
 • דף מידע - תשפ"ב
 • טופס לאישור היחידה המעשית - תשפ"ב

מידע חשוב

 1. תכנית הלימודים ברפורמת הלמידה המשמעותית - החל משנה"ל תש"ף.
 2. חלוקת שעות ההוראה במקצוע המוגבר בחינוך גופני במהלך שלוש שנים.
 3. שאלות חשיבה מסדר גבוה 
  גם בשאלון הבגרות בחינוך גופני בשנה"ל הבאה ישאלו שאלות חשיבה מסדר גבוה. יש להיערך לכך במסגרת הוראת המקצוע בכיתות.
 4. מועד אחרון להגשת בקשות לפתיחת מקצוע מוגבר לבגרות בחינוך גופני 5 יח"ל בחירה  מתרבות כללית – 30 באפריל מידי שנה מצ"ב טופס הבקשה.
 5. תכנית הוראה עיונית שכבה י'
 6. בונוס במקצוע המוגבר בחינוך גופני.

מצגות ושיעורים מוקלטים של תכנית הלימודים לבגרות בחינוך גופני - 5 יח"ל

על מנת להקל על התלמידים ללמוד את תכנית הלימודים לבגרות בחינוך גופני מצ"ב מצגות ושיעורים מוקלטים לשימושם. להלן קישור למיקום המצגות והשיעורים המוקלטים.


אנו מודים למורים לחינוך גופני שהכינו את המצגות (ששמותיהם מופיעים בקישורים למצגות) ולנורית נתיב וד"ר מיכל זלצמן על ההדרכה וההנחיה.

  

מאחלים לכם הצלחה!


 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  11/11/2021