education - חינוך הפיקוח על החינוך הגופני

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תכניות להשכלה כללית
 

שתי תכניות הלימודים: "התרופה הטבעית - פעילות גופנית" ו- "זה לא רק ספורט" הן תכניות להשכלה כללית בתחום החינוך הגופני לכיתות י', בהיקף של 30 שעות שנתיות. התכנית מיועדת לכלל התלמידים במערכת, (בקרבם גם תלמידים בעלי מוגבלות גופנית) לכל המגזרים: ממלכתי, ממלכתי דתי, ערבי, ודרוזי, ולכל המגמות: העיונית, הטכנולוגית, המקצועית והחקלאית.


1.התרופה הטבעית – פעילות גופנית

 

תכנית  תכנית זו מהווה הרחבה לתכנית הלימודים הכללית ומדגישה מחד, את חשיבות העלאת המודעות בקרב התלמידים לתרומתה של הפעילות הגופנית ולהשפעתה על בריאותם: הגופנית, הנפשית והחברתית, ומאידך מעוררת את סקרנותם ורצונם לעסוק בפעילות גופנית במעגל חייהם.

  מסמך התכנית


2. זה לא רק ספורט

 

תכנית זו מיועדת להרחיב את אופקיו של התלמיד, לעורר את סקרנותו ורצונו להרחיב את ידיעותיו בספורט ובהשלכותיו על אספקטים מוסריים, חברתיים ופוליטיים.

 

 מסמך התכנית

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/09/2014