education - חינוך הפיקוח על החינוך הגופני

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים לכיתות א'- ב'
 

תכנית הלימודים לחינוך גופני בגיל הרך היא תכנית רצף – החל בגן טרום-חובה וכלה בסיום כיתה ב'.

 

התכנית מתפצלת לשני חלקים :חלק המיועד לגן הילדים ופונה לגננת ולמורה לחינוך גופני המצטרף אליה וחלק המיועד לכיתות א' ו-ב' של בית הספר היסודי ופונה למורה לחינוך גופני בתור האחראי על החינוך הגופני  בבית הספר.

בשני החלקים ההתייחסות לילד מבוססת על כך שהוא נמצא בתהליכי גדילה והתפתחות מואצים ותוכני הלמידה אמורים לתמוך בתהליכים אלה ולאפשר לכל ילד לבנות לעצמו בסיס איתן להמשך הלמידה בבית הספר ולכל משך חייו.

 

 למסמך התכנית

 

 לנספחים

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/11/2014