education - חינוך הפיקוח על החינוך הגופני

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
הגברת הפעילות הגופנית
 
 

בעשור האחרון ממצאי הספרות המחקרית חושפים תרבות פנאי פסיבית, ירידה בזמן המוקדש לפעילות הגופנית לצד עלייה במשקל בקרב ילדים ומתבגרים. לנוכח הנתונים הללו, הציב משרד החינוך את הגברת הפעילות הגופנית והחינוך לתזונה נבונה בקרב תלמידי ישראל כמשימה לאומית.

ארגון הבריאות העולמי (WHO) ממליץ על 60 דקות ביום פעילות גופנית מתונה עד נמרצת. לפעילות גופנית יתרונות רבים לחיזוק ולשיפור הבריאות הפיזית, החברתית, הרגשית והנפשית.

התכנית ׳הולכים על זה׳ פותחה ונכתבה על ידי צוות מהפיקוח על הבריאות ועל החינוך הגופני במשרד החינוך, כחלק מקידום היעדים המשותפים למשרד החינוך ולמשרד הבריאות, במסגרת התכנית הלאומית ׳אפשרי בריא׳.
תכנית זו מהווה מדריך מעשי לשילוב 90 דקות נוספות של פעילות גופנית בשבוע לתלמידים בבית הספר.

 

מטרת התכנית לקדם אורח חיים בריא ופעיל והיא מהווה מדריך מעשי לשילוב 90 דקות נוספות של פעילות גופנית בשבוע, מעבר ל-2 שעות שבועיות בחינוך גופני לתלמידים בבית הספר. רצ"ב מצגת הכוללת דוגמאות ממחישות לשילוב פעילות גופנית על פי הקטגוריות

 

בנוסף, מצגת, ובה הצעות, רעיונות ודוגמאות, מתוך מאגר דוגמאות גדול הקיים בשטח ובמדיות השונות,  להגברת הפעילות הגופנית במהלך יום הלימודים לתלמידי העל יסודי.

 

תכנית הפעילות הבית ספרית תפותח ותוטמע על ידי הנהלת בית הספר, מורים לחינוך גופני ומובילי בריאות בשיתוף עם הצוות החינוכי. מיפוי צרכים ותכניות קיימות, גיוס הצוות כולו כשותפים למטרה והערכת התכנית, יביאו להטמעתה באופן מיטבי. 
שלבי הטמעת תוכנית הולכים על זה

 

התכנית "הולכים על זה, כוללת:

רציונל, רקע מדעי, קטגוריות לשילוב פעילות גופנית במהלך יום לימודים, דוגמאות ממחישות ושלבים בהטמעתה

.

מצורף סרטון שהפיק משרד החינוך - פעילות גופנית בעקבות 90 הדקות האבודות

 

המצגת בשפה הערבית 

 


אתגרים ספורטיביים להגברת הפעילות הגופנית בהפסקות ובשעות הפנאי.
האתגרים מיועדים לתלמידים מכיתות א-י"ב.
האתגרים כוללים רציונל, סרטוני הדגמה, טבלת מעקב אישית אחר ההתקדמות וכן, תעודת השתתפות באתגר.
בכל אתגר ניתן למצא מגוון אפשרויות לביצוע
בהתאם לגילם, לכושרם ולמידת שליטתם במיומנות של התלמידים.

ניתור אישי בדילגית

הליכה נמרצת/ ריצה רצופה

אתגר חיזוק שרירי הליבה (שרירי היציבה)

 

רצ"ב אוגדן פעילויות - יוזמות שהוכנו על ידי מורים לחינוך גופני במהלך הלמידה מרחוק. ניתן להשתמש בחומרים אך לא לשכוח לתת קרדיטים. 

 

יום ההליכה העולמי


מצורפים מערכי שיעור הכוללים מערך ומצגת מלווה, על פי שכבות גיל,
להעברה לתלמידים.

מצ"ב מצגת יום ההליכה תשפ"א חשיבות הפעילות הגופנית לכיתות א'-ב'

מצ"ב מצגת יום ההליכה תשפ"א חשיבות הפעילות הגופנית לכיתות ג'-ו'

מצ"ב מצגת יום ההליכה תשפ"א חשיבות הפעילות הגופנית על יסודי

מצ"ב מערך שיעור לכיתות א' - ב' חשיבות הפעילות הגופנית יום ההליכה תשפ"א

מצ"ב מערך שיעור לכיתות ג' - ו' חשיבות הפעילות הגופנית יום ההליכה תשפ"א

מצ"ב מערך שיעור לכיתות ז' - י"ב חשיבות הפעילות הגופנית יום ההליכה תשפ"א

למידה עצמאית המעודדת הגברת פעילות גופני

הגברת פעילות גופנית באמצעות למידה בתנועה


1. אנגלית בתנועה
2. מתמטיקה - פריקים וראשונים בתנועה

 

 

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/01/2022