education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
מבחנים ומשימות הערכה
 

תש"ף

 מפרט מבחן ייעודי לתלמידי ז'-ט'

תשע"ט

מבחנים ייעודיים

כיתה ז'

נוסח א'

 מבחן ייעודי בשפה העברית
 מבחן ייעודי בשפה הערבית
 מפה ומחוון בשפה העברית

נוסח ב'

 מבחן ייעודי בשפה העברית
 מבחן ייעודי בשפה הערבית
 מפה ומחוון בשפה העברית

כיתה ח'

נוסח א'

 מבחן ייעודי בשפה העברית
 מבחן ייעודי בשפה הערבית
 מפה ומחוון בשפה העברית

נוסח ב'

 מבחן ייעודי בשפה העברית
 מבחן ייעודי בשפה הערבית
 מפה ומחוון בשפה העברית

כיתה ט'

נוסח א'

 מבחן ייעודי בשפה העברית
 מבחן ייעודי בשפה הערבית
 מפה ומחוון בשפה העברית

נוסח ב'

 מבחן ייעודי בשפה העברית
 מבחן ייעודי בשפה הערבית
 מפה ומחוון בשפה העברית


בשנת הלימודים תשע"ט התקיימו מבחנים ייעודיים בשכבות ז', ח' ו-ט' בשלושת תחומי הדעת.

  1. ביצוע המבחנים הינו חובה והוא מהווה תנאי להמשך השתתפות בית הספר בתכנית.
  2. מועדי המבחנים הינם ארציים ומחייבים.
  3. החל משנת הלימודים תשע"ט כל בקשה לדחייה של מועד המבחן הייעודי בתכנית עמ"ט יהיה באמצעות מילוי הטופס הזה.
    לאחר שבוע ממועד הבקשה תתקבל תשובה לאישור / דחייה של הבקשה.
    אין לקיים את המבחנים שלא במועדם ללא אישור הבקשה.
  4. אישור הבקשות יינתן רק ע"י יגאל  דור ו/או המפמ"ר בעתה אחת עם המפקחים/מדריכים ארציים.
  5. ייערך  מדגם בקרה פדגוגית בכל אחד מתחומי הדעת ברמה ארצית לשם הפקת תובנות מהמבחנים.
  6. מוקד הבקרה ידגום 30 בתי ספר בשנת הלימודים תשע"ט. הודעה על כך תצא למנהלים בהמשך.

 מפרט מבחן ייעודי לתלמידי ז'-ט'
 שינוי מועד הבחינה 
 היערכות מבחנים ייעודיים

תשע"ח

מבחנים ייעודיים

כיתה ז'

נוסח א'

 מבחן ייעודי בשפה העברית
 מבחן ייעודי בשפה הערבית
 מפה ומחוון בשפה העברית

נוסח ב'

 מבחן ייעודי בשפה העברית
 מבחן ייעודי בשפה הערבית
 מפה ומחוון בשפה העברית

כיתה ח'

נוסח א'

 מבחן ייעודי בשפה העברית
 מבחן ייעודי בשפה הערבית
 מפה ומחוון בשפה העברית

נוסח ב'

 מבחן ייעודי בשפה העברית
 מבחן ייעודי בשפה הערבית
 מפה ומחוון בשפה העברית

כיתה ט'

נוסח א'

 מבחן ייעודי בשפה העברית
 מבחן ייעודי בשפה הערבית
 מפה ומחוון בשפה העברית

נוסח ב'

 מבחן ייעודי בשפה העברית
 מבחן ייעודי בשפה הערבית
 מפה ומחוון בשפה העברית

תשע"ז

מבחנים ייעודיים

כיתה ז'

 מיפוי מבחן

נוסח א'

 מבחן ייעודי בשפה העברית
 מבחן ייעודי בשפה הערבית
 מפה ומחוון בשפה העברית

נוסח ב'

 מבחן ייעודי בשפה העברית
 מבחן ייעודי בשפה הערבית
 מפה ומחוון בשפה העברית

כיתה ח'

 מיפוי מבחן

נוסח א'
 מבחן ייעודי בשפה העברית
 מבחן ייעודי בשפה הערבית
 מפה ומחוון בשפה העברית

נוסח ב'
 מבחן ייעודי בשפה העברית
 מבחן ייעודי בשפה הערבית
 מפה ומחוון בשפה העברית

כיתה ט'

 מיפוי מבחן


נוסח א'

 מבחן ייעודי בשפה העברית
 מבחן ייעודי בשפה הערבית
 מפה ומחוון בשפה העברית

נוסח ב'
 מבחן ייעודי בשפה העברית
 מבחן ייעודי בשפה הערבית
 מפה ומחוון בשפה העברית

 

תשע"ו

מבחנים ייעודיים

כיתה ז'

נוסח א'
 מבחן ייעודי בשפה העברית
 מבחן ייעודי בשפה הערבית
 מפה ומחוון בשפה העברית
 מפה ומחוון בשפה הערבית
נוסח ב'
 מבחן ייעודי בשפה העברית
 מבחן ייעודי בשפה הערבית
 מפה ומחוון בשפה העברית
 מפה ומחוון בשפה הערבית

כיתה ח'

נוסח א'
 מבחן ייעודי בשפה העברית
 מבחן ייעודי בשפה הערבית
 מפה ומחוון בשפה העברית
 מפה ומחוון בשפה הערבית
נוסח ב'
 מבחן ייעודי בשפה העברית
 מבחן ייעודי בשפה הערבית
 מפה ומחוון בשפה העברית
 מפה ומחוון בשפה הערבית

כיתה ט'

נוסח א'
 מבחן ייעודי בשפה העברית
 מבחן ייעודי בשפה הערבית
 מפה ומחוון בשפה העברית
 מפה ומחוון בשפה הערבית
נוסח ב'
 מבחן ייעודי בשפה העברית
 מבחן ייעודי בשפה הערבית
 מפה ומחוון בשפה העברית
 מפה ומחוון בשפה הערבית

תשע"ה

מבחנים ומשימות מסכמות

 מפרט ומועד מבחן ייעודי בתחומי פיזיקה, טכנולוגיה, ביולוגיה וכימיה לתלמידי כיתות ט' בתוכנית עתודה מדעית טכנולוגית, תשע"ה

משימת הערכה מסכמת - עתודה מדעית טכנולוגית

נוסח א':

 משימת הערכה מסכמת 

 משימת הערכה מסכמת

 משימת הערכה מסכמת בשפה הערבית

 משימת הערכה מסכמת בשפה הערבית  

 מחוון למשימת הערכה מסכמת

 מחוון למשימת הערכה מסכמת

נוסח ב':

 משימת הערכה מסכמת

 משימת הערכה מסכמת

 משימת הערכה מסכמת בשפה הערבית

 משימת הערכה מסכמת בשפה הערבית

 מחוון למשימת הערכה מסכמת

 מחוון למשימת הערכה מסכמת

תשע"ד

מבחנים ומשימות מסכמות

 מבחנים ומשימות מסכמות ומועדים- עתודה מדעית טכנולוגית

 מפרט נושאי מבחן ייעודי לכיתות ט' בתוכנית עתודה מדעית טכנולוגית, תשע"ד (מעודכן 3.11.2013)

 הנחיות לפיקוח ולמנהלים איסוף מחברות ממבחן עתודה כיתה ט - תשע"ד

 מסמך הפקת תועלת מניתוח תשובות שגויות, של תלמידים לשאלות סגורות ופתוחות, במבחן מפמ"ר ייעודי לכיתות עתודה מדעית טכנולוגית בכיתות ט', שנת הלימודים תשע"

משימת הערכה מסכמת - כיתה ט'

משימת הערכה מסכמת - עתודה מדעית טכנולוגית

נוסח א':

 משימת הערכה מסכמת

 משימת הערכה מסכמת

 משימת הערכה מסכמת בשפה הערבית

 משימת הערכה מסכמת בשפה הערבית

 מחוון למשימת הערכה מסכמת

 מחוון למשימת הערכה מסכמת

נוסח ב':

 משימת הערכה מסכמת

 משימת הערכה מסכמת

 משימת הערכה מסכמת בשפה הערבית

 משימת הערכה מסכמת בשפה הערבית

 מחוון למשימת הערכה מסכמת

 מחוון למשימת הערכה מסכמת


תשע"ג

מבחן יעודי עתודה מדעית טכנולוגית

 מבחן יעודי כיתה ז-עתודה מדעית- נוסח ב

 מפה ומחוון - מבחן יעודי כיתה ז-עתודה מדעית-נוסח א'

 

הפקת תועלת ממבחן יעודי לכיתה ז

 מבחן יעודי כיתה ח-עתודה מדעית- נוסח א

 מבחן יעודי כיתה ח-עתודה מדעית- נוסח ב

 מפה ומחוון - מבחן יעודי כיתה ח-עתודה מדעית-נוסח א'

 מפה ומחוון - מבחן יעודי כיתה ח-עתודה מדעית-נוסח ב'

 מבחן יעודי כיתה ח-עתודה מדעית -נוסח א- (ערבית)

 מבחן יעודי כיתה ח-עתודה מדעית -נוסח ב- (ערבית)

תשע"ב

מבחן מפמ"ר עתודה מדעית וטכנולוגית

מפרט מבחן מפמ"ר כיתה ז' - עתודה מדעית טכנולוגית

מפרט המבחן לעתודה

מבחן מפמ"ר-נוסח א' עתודה מדעית-טכנולוגית (בשפה העברית)

מבחן מפמ"ר-נוסח א' עתודה מדעית-טכנולוגית (בשפה הערבית)

מבחן מפמ"ר-נוסח ב' עתודה מדעית-טכנולוגית (בשפה העברית)

מבחן מפמ"ר-נוסח ב' עתודה מדעית-טכנולוגית (בשפה הערבית)

 

תשע"א

מבחני מפמ"ר במדע וטכנולוגיה לכיתה ז' - עתודה מדעית וטכנולוגית

מבחן עתודה מדעית וטכלוגית שפה עברית
מבחן עתודה מדעית וטכלוגית שפה ערבית
מפת מבחן ומחוון עתודה מדעית וטכלוגית 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/01/2020  

עדכוני rss