education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
תקנות להקצבה במדע וטכנולוגיה
 

תחום

מספר תוכן והתקנה

הערה

מדע וטכנולוגיה

46-06-29

קול קורא לתקצוב עבור הצטיידות מעבדות מדע וטכנולוגיה לכיתות א'-ט' לשנת הלימודים תש"ף

טופס הרשמה

תוקף הקול הקורא:

10.12.19

קישור לדף המכיל רשימות הצטיידות

מדע וטכנולוגיה

20-46-06-29

קול קורא לתקצוב פעילויות של התנסות מדעית טכנולוגית שנה"ל תש"ף תקציב 2019

טופס הרשמה

תוקף הקול הקורא: 29.8.19

מדע וטכנולוגיה

20-46-06-24

קול קורא שמספרו 10341 לקיום תכנית להרחבת הידע בתחום הפיזיקה למורים בחטיבות הביניים

תקציב  2018 
טופס הרשמה

תוקף הקול הקורא: 22.12.18

מדע וטכנולוגיה

20-46-06-24

קול קורא שמספרו 10305 לקיום תכנית להרחבת הידע בתחום הוראת מדע וטכנולוגיה

למורים בחינוך היסודי

תקציב 2018

טופס הרשמה

תוקף הקול הקורא: 22.12.18

מדע וטכנולוגיה

46-06-29

 

קול קורא הצטיידות מעבדות מדע וטכנולוגיה ביסודי ובחטיבות ביניים לשנת הלימודים תשע"ט תקציב 2018

טופס מקוון

תוקף הקול הקורא: 31.8.18

מדע וטכנולוגיה

20-46-06-28

קול קורא לתקצוב פעילויות של התנסות מדעית טכנולוגית שנה"ל תשע"ט תקציב 2018

טופס

תוקף הקול הקורא: 30.8.18

מדע וטכנולוגיה

 

קול קורא לפתיחת קבוצות לימוד לחיזוק הוראת מדע וטכנולוגיה בדגש על העמקה והבנה דיסציפלינרית "בוחרים במדע"
טופס
תוקף הקול הקורא: 02.7.18

מדע וטכנולוגיה

20-46-06-26

 

קול קורא מספר 8818
לקיום תכנית להרחבת הידע בתחום הוראת מדע וטכנולוגיה למורים בחינוך היסודי
תקציב 2017
טופס
תוקף הקול הקורא:
08.12.17

מדע וטכנולוגיה

46-06-32

 

קול קורא
להצטיידות מעבדות מדע וטכנולוגיה בחטיבות ביניים לשנה"ל תשע"ח
הגשת בקשה באמצעות טופס מקוון
תוקף הקול הקורא:
14.11.17

מדע וטכנולוגיה

20-46-06-28

 

קול קורא מספר 7983
לפעילויות של התנסות מדעית טכנולוגית שנה"ל תשע"ח בשיתוף עם משרד המדע הטכנולוגיה והחלל
תוקף הקול הקורא: 31.08.17

מדע טכנולוגיה ותקשוב

 

20-46-06-01

 

קול קורא מספר 6690
לתקצוב בתי ספר המשלבים אמצעי קצה לתלמידים בשנת הלימודים תשע"ז
תוקף הקול הקורא:
29.9.2016

מדע וטכנולוגיה

20-46-06-28

 

קול קורא מספר 6623 לפעילויות של התנסות מדעית טכנולוגית שנה"ל תשע"ז בשותפות עם משרד המדע הטכנולוגיה והחלל

תוקף הקול הקורא: 27.07.16

 

מדע וטכנולוגיה

46-06-29

קול קורא מספר 6511 להצטיידות מעבדות מדעים בבתי הספר היסודיים וחטיבות ביניים תקציב 2016 תוקף הקול הקורא: 10.7.16

 

עתודה מדעית טכנולוגית

46-06-15

 

מספר קודם

27-06-87

 

 

מפרט הצטיידות תוכנית הסייבר

 

מדעים (חינוך בלתי פורמלי)

46-06-09

מספר קודם

27-06-51

 

מדעים

46-06-13

מספר קודם

27-06-80

פעולות נוער שוחר מדע ופעולות העשרה לחינוך מדעי-טכנולוגי

קול קורא מספר 5564 לתמיכה בפעילות נוער שוחר מדע 2016 בתוקף מיום 28.10.15 עד ליום 11.12.15

 

בקשות לתמיכה מתקציב משרד החינוך לשנת 2016

נוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ולדיון בהן

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/12/2019  

עדכוני rss