education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
תכניות לחינוך בקיימות
 תכנית משולבת להטמעת חינוך לקיימות במערכת החינוך
 

קדם יסודי    7העקרונות   יסודי   חטיבת ביניים  

 

 

התכנית המשולבת לחינוך לקיימות הינה תכנית חינוכית משותפת למשרד החינוך ולמשרד להגנת הסביבה שהחלה את דרכה בשם "תכנית השרים", כתכנית השתלמות מוסדית לפיתוח עובדי הוראה. התכנית מתקיימת בשיתוף הגופים הירוקים: הרשת הירוקה והחברה להגנת הטבע.

התכנית מיועדת לצוות ההוראה בגני ילדים, בתי ספר היסודיים ובתי הספר העל יסודיים, כאשר אחת ממטרותיה היא להוביל את בתי הספר וגני הילדים לקראת תהליך הסמכה למוסד ירוק.


תכנית המשולבת לחינוך לקיימות בחינוך הקדם יסודי

שנת תשע"ג, פורסם מתווה לתכנון תכנית לימודים לחינוך סביבתי וקיימות בחינוך הקדם יסודי. המתווה מגדיר רעיונות מרכזיים, מטרות בתחומי ידע תוכן, אסטרטגיות הוראה, ערכים והתנהגויות, וכן אבני דרך לתכנון ובנייה של תכנית לימודים גנית. המתווה הוא תוצר הפיתוח משותף של משרד החינוך האגף לחינוך קדם יסודי, המזכירות הפדגוגית והאגף לפיתוח תכניות לימודים, המשרד להגנת הסביבה, המרכז הישראלי לחינוך מדעי-טכנולוגי והמרכז הארצי לקידום מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה בחינוך הקדם יסודי, דע- גן באוניברסיטת תל-אביב.
השתלמות במרכזי הפסג"ה בהיקף של 30 שעות : 6 שעות סיור מקצועי + 24 שעות השתלמות.
גני ילדים חדשים יקבלו ליווי מקצועי בהיקף של 11 שעות בשנה לכל גן.
גני ילדים ממשיכים יקבלו ליווי מקצועי בהיקף של 6 שעות במהלך השנה (בהתאם לתקציב).

 

התכנית המשולבת לחינוך לקיימות - פיתוח מקצועי לעובדי הוראה


התכנית פועלת בשיתוף ובמימון משרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך ובליווי והנחייה של הגופים הירוקים (החברה להגנת הטבע והרשת הירוקה).
החינוך הסביבתי בכלל והתכנית המשולבת לחינוך לקיימות בפרט, מאפשרים למידה משמעותית  ופיתוח  מודעות הגורמים ופתרונות למשבר הסביבתי, בקרב עובדי ההוראה  והתלמידים. באמצעות התכנית ניתן  ולהוביל לשינוי התנהגות ולקידום אורח חיים מקיים בכלל מוסדות החינוך (בביה"ס וגני ילדים) עם כלל הצוות החינוכי, עם התלמידים בבית ובקהילה הרחבה יותר.


בתכנית שני חלקים השלובים זה בזה:


חלק א' - השתלמות בית ספרית (מוסדית), המוכרת לגמול השתלמות על פי המתווה לפיתוח מקצועי במסגרת אופק חדש. ההשתלמות מתקיים בבית הספר למליאת חדר המורים במגוון נושאים הקשורים  למשבר הסביבתי  וחינוך לקיימות.
בהשתלמות חייבים להשתתף מינימום - 80% מצוות מהמורים של בית הספר.
על המנהל/ת להיות נוכח/ת בהשתלמות.


מבנה ההשתלמות (30 שעות):


א.  מבוא: מושגים המתייחסים למשבר הסביבתי (12שעות).

 

ב.  העמקה בנושא  אותו ביה"ס יבחר (12 שעות).

במסגרת קידום נושא הקיימות במערכת החינוך אנו רואים חשיבות רבה ללמידה משותפת של היבטים מנהליים, ניהוליים, פדגוגיים וקהילתיים המקדמים אורח חיים מקיים בבית ספר.


מטרות החינוך לקיימות:

 • לחזק את החינוך לערכים דמוקרטיים, חברתיים וסביבתיים.
 • לפתח אזרחים המאמצים עמדות והתנהגויות אחראיות מבחינה סביבתית וחברתית.
 • לפתח אקטיביזם ומנהיגות סביבתית.
 • לעצב אקלים חינוכי מיטבי.
 • לאפשר התאמת תכנית הלימודים למציאות המשתנה בארץ ובעולם.

 

ההשתלמות בשיתוף משרד החינוך, המשרד להגנת הסביבה, והגופים הירוקים: "החברה להגנת הטבע"  ו"הרשת הירוקה".

 

ג. 6 שעות סיור בנושא שביה"ס בחר להתעמק בו כפי שהוזכר לעי"ל על מנת ללמוד כיצד ניתן לנהל אורח חיים מקיים בנושא הנבחר, בביה"ס.


 
חלק ב' - הנחייה פרטנית לצוות מוביל
 
בכל בית ספר בתכנית, קיים צוות היגוי לחינוך לקיימות, המורכב מ 4-5 מורים מתחומי דעת שונים. הצוות המוביל  מקבל הדרכה פרטנית על ידי המטמיע  (מטעם הגופים הירוקים שזכו במכרז : חברה להגנת הטבע, רשת ירוקה). צוות בית הספר אחראי לבנות את התלב"ס  על פי מתווה תכנון לימודים של משרד החינוך.
המטמיעים (אחד מהגופים הירוקים החברה להגנת הטבע או רשת הירוקה) מגיעים ל- 9   מפגשים לאורך השנה, על פי לוח זמנים שנקבע על ידי מנהלי בתי הספר. כל מפגש בן 3 שעות בסה"כ 27 שעות הדרכה. במפגשים המטמיעים מנחים את הצוות המוביל לבנייה של התוצרים הבאים:


תלב"ס בית ספרי -  תכנית הלימודים בית ספרית הקושרת את 7 עקרונות הקיימות לארבעה (או יותר) מקצועות לימוד שייבחרו  (כגון: מולדת, תורה, חשבון ומדע וטכנולוגיה ועוד), ל- 3 שכבות גיל לפחות.
7 העקרונות נכתבו על ידי כל הגופים השותפים (משרד החינוך, המשרד להגנת הסביבה, החברה להגנת הטבע, רשת ירוקה).
 

  מכתב הצטרפות לתכנית המשולבת לחינוך לקיימות למנהלי יסודי תש"ף
  מכתב הצטרפות לתכנית המשולבת לחינוך לקיימות ליזמות חדשנות בקיימות  תש"ף

חזור>>

 

7 העקרונות לבי"ס המתנהל ברוח החינוך לקיימות:

בוגרי בי"ס הפועלים ברוח הקיימות יהיו אזרחים פעילים, אחראיים, מעורבים ופועלים בסביבתם וחברתם, נוקטי עמדה ובעלי חשיבה ביקורתית, מאמינים ביכולתם להוביל שינויים לצדק סביבתי וחברתי

 1. צוות בראשות מנהל/ת מחויבים, מעורבים ונותנים דוגמא אישית. הלימה בין מסר גלוי למסר סמוי.
 2. קידום מערכת יחסים מכבדת ומתחשבת באדם ובסביבה
 3. ביה"ס פועל באופן מתמיד לצמצום טביעת הרגל האקולוגית ותרבות צריכה שלו.
 4. למידה מבוססת מקום- למידה ויישום רלוונטיים למרחב היישובי ומרחבי למידה מקיימים בביה"ס.
 5. תכנית עבודה בית ספרית, הכוללת חזון, אירועים, פעילויות ונקודות ציון לאורך השנה בסימן הקיימות.
 6. תכנית לימודים המדגישה- הרחבת בסיס הידע ופדגוגיה חווייתית - משמעותית, חשיבה ביקורתית, למידה פעילה חוץ כיתתית, למידת חקר ופתרון בעיות בסביבה ועוד.
 7. ביה"ס מנהל דיאלוג מתמיד עם הקהילה הבית ספרית והיישובית תוך הרחבת מעגלי השפעה ומרכז הפצת ידע לעידוד הקיימות ושיתופי פעולה.

 מסמך עקרונות לבית הספר המנהל ברוח החינוך לקיימות

 

     


חזור>> 

 

התכנית המשולבת לחינוך לקיימות בחינוך היסודי

המתווה לחינוך לקיימות, "חינוך לקיימות - לארוג חיים בצוותא" מיועד לבית הספר היסודי . במתווה  קווים מנחים לכתיבת תכנית לימודים בית-ספרית, המבוססת על תכניות לימודים בתחומי הדעת ובתחומי העשייה בבית הספר ובקהילה – חינוך לקיימות. המתווה מציג מודל אינטגרטיבי לבניית תכנית לימודים בית-ספרית שתכיל ליבה רעיונית, ערכית והתנהגותית משותפת לסוגיה שנמצאת בבסיס השקפת העולם של הקיימות: "כיצד נארוג חיים טובים בצוותא עם בני האדם ועם הטבע שהוא ביתנו, תוך כדי אימוץ עקרונות של פיתוח בר-קיימא?". המתווה הוא תוצר פיתוח משותף של משרד החינוך - המנהל למדע וטכנולוגיה, המשרד להגנת הסביבה, מכון השל ומרכז מורים ארצי "למדע", אוניברסיטת תל- אביב.

התכנית כוללת:

 1. למידה בית ספרית בהיקף של 30 שעות: 6 שעות סיור מקצועי + 24 שעות השתלמות,
  בה משתתפים לפחות 80% מכלל צוות המורים.
   בתי ספר חדשים יקבלו ליווי מקצועי בהיקף של 27 שעות במהלך השנה.
  בתי ספר ממשיכים יקבלו ליווי מקצועי בהיקף של 15 שעות במהלך השנה (בהתאם לתקציב).
 2. הכנת תכניות לימודים בית ספריות (תלב"ס) בנושאי סביבה וקיימות. התלב"ס מגדיר את הנושאים אותם בית הספר רוצה שהתלמידים ירכשו, באילו תחומי דעת ואמצעים הפדגוגיים ללמידה. התלב"ס שיבנה יקשור את עקרונות הקיימות לארבעה מקצועות לימוד שייבחרו (לדוגמה:  מולדת, תורה, חשבון ומדעים), ל- 3 שכבות גיל לפחות. בנוסף, בתי הספר יבנו תכנית ליישום אורח חיים מקיים וכן תכנית לעשייה בשיתוף הקהילה, בנושאים אותם בוחר בית הספר לקדם. התלב"ס ילווה במטמיעים  מטעם הרשת הירוקה .

חזור>>

 

התכנית המשולבת לחינוך לקיימות בחטיבת הביניים

החינוך לקיימות מחזק את החינוך לערכים דמוקרטיים, חברתיים וסביבתיים, כפי שמופיע במסמך מתנ"ה לחינוך העל יסודי, המינהל הפדגוגי, זאת על ידי העמקת החינוך לערכים, עיצוב אקלים חינוכי מיטבי והתאמת תכנית הלימודים למציאות המשתנה בארץ ובעולם. התכנית על פי המתווה "לארוג חיים בצוותא- לחטיבות הבניים" החלה לפעול בשנת תשע"ג.

התכנית כוללת:


השתלמות בית ספרית בהיקף של 30 ש"ש , בה משתתפים 25 מורים מינימום.
חובת השתתפות למחנכי ורכז/ת שכבת הגיל הנבחרת והמורים המלמדים את תחומי הדעת בהם תיכתב תכנית הלימודים).
ב. ליווי פרטני, בהיקף של 27 שעות לצוות קיימות בית ספרי לבניית תלב"ס ותכנית פעולה לחינוך לקיימות.
הצוות יכלול ארבעה או חמישה מורים המייצגים את תחומי הדעת הנבחרים לתכנית הלימודים ואת האחראי ליישום תכנית הפעולה שיקבלו הדרכה פרטנית על ידי המטמיע. הצוות יהיה אחראי על בניית תכנית הפעולה לחינוך לקיימות בבית הספר ותכנית לימודים לפחות לשכבת גיל אחת נבחרת.
את התכנית מטמיעים גופים ירוקים: הרשת הירוקה והחברה להגנת הטבע בשיתוף מדריכי קיימות ממשרד החינוך.

 

לפרטים נוספים יש לפנות לרפרנטית או למדריכה מחוזית במחוזכם.

 

  מתווה לפיתוח מקצועי - התכנית המשולבת לחינוך לקיימות

 תכנית משולבת לחינוך לקיימות - מסמך מדיניות

 לארוג חיים בצוותא בחטיבות הבניים

 

חזור>>

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/05/2020  

עדכוני rss