education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
תכניות לימודים
 

תכנית לימודים במדע וטכנולוגיה בגן הילדים הממלכתי והממלכתי דתי 


תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה לגיל הרך היא חוליה נוספת בשרשרת הפעולות שמשרד החינוך יוזם במטרה לבסס ולחזק את העיסוק בנושאים אלו בגני הילדים.
בתהליך פיתוח התכנית הובאו בחשבון מאפיינים התפתחותיים של הילדים, מאפייני עבודתה של הגננת והמשאבים העומדים לרשותה. זאת ועוד, התכנית פותחה כך שהיא מהווה רצף, במידת האפשר, בין תכנית הלימודים בגן לבין זו של בית הספר היסודי.

מידע על חומרי למידה

חצר הגן

על המדריך לגננת
 המדריך


צומחים בגן


על המדריך לגננת
 המדריך

מצגות להרחבה בנושא תעופה וחלל

אילן רמון - ניר הייט
אוטו ליליינטל - ניר הייט
מערכת השמש - ניר הייט
ניל ארמסטרונג - ניר הייט
תולדות התעופה - ניר הייט
תחנת חלל - מכון פישר למחקר אסטרטגי אויר וחלל

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/08/2017  

עדכוני rss