education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
משימות אוריינות מדעית - טכנולוגית
 

כחלק מהמהלך הלאומי לחיזוק האוריינות המדעית טכנולוגית, לקידום הלמידה האותנטית, והרלוונטית ולהכנת תלמידינו לאתגרי המאה ה 21- נבנה לרשותכם מאגר ובו מגוון משימות אוריינות מדעית-טכנולוגית ערוכות על פי תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה.
חלק ממשימות אלו מהוות משימות אתגר והעשרה בכדי לתת מענה לצרכי מגוון התלמידים בכיתה ההטרוגנית.

 

 הנחיות מפמ"ר לשילוב משימות אוריינות בהוראת מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי.

 

משימות אוריינות מדעית - טכנולוגית אשר פותחו על ידי משרד החינוך

שילוב משימות אוריינות מדעית טכנולוגית בנושאי הלימוד בשכבה ה'

 

תחום תוכן

נושא

פריסה שנתית

משימת אוריינות

מדעי החומר ומערכות אקולוגיות / טכנולוגיה

משאבי טבע

ספטמבר - דצמבר

 

אסטרונומיה

דצמבר - ינואר

 תחנות חלל (עברית)

 תחנות חלל (ערבית)

מדעי החיים / טכנולוגיה

נשימה

פברואר - מרץ

 השפעת השימוש במפוחי אויר על הבריאות (עברית)

 השפעת השימוש במפוחי אויר על הבריאות (ערבית)

הזנה

אפריל - יוני

 צרכי קיום של יצורים חיים - מזון מעובד (עברית)

 צרכי קיום של יצורים חיים - מזון מעובד (ערבית)

 

 

שילוב משימות אוריינות מדעית טכנולוגית בנושאי הלימוד בשכבה ו'

 

תחום תוכן

נושא

פריסה שנתית

משימת אוריינות

מדעי החומר – פיזיקה / טכנולוגיה

אנרגיה חשמלית

ספטמבר - אוקטובר

 

אנרגיית קרינה (אור)

נובמבר - דצמבר

 ניסוי השפעת כיסוי שקוף על חימום בעזרת קרני השמש – משימת אתגר (עברית)

 ניסוי השפעת כיסוי שקוף על חימום בעזרת קרני השמש – משימת אתגר (ערבית)

אנרגיית קול

דצמבר - ינואר

 רעש תחבורה בעיר (עברית)

 רעש תחבורה בעיר (ערבית)

מדעי החיים

הובלה באדם

פברואר - מרץ

 

מערכות אקולוגיות

אפריל - יוני

 אפקט חממה – אתגר, העשרה (עברית)

 אפקט חממה – אתגר, העשרה (ערבית)

 עצים בעיר (עברית)

 עצים בעיר (ערבית)


 

משימות אוריינות מדעית טכנולוגית אשר פותחו על ידי המרכז הארצי למדע

 למשימות לפיתוח אוריינות מדעית טכנולוגית לכיתות ד'-ה' שפותחו במרכז ארצי למדע

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/03/2018  

עדכוני rss