education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
הוראת חקר ופתרון בעיות
    
 

דבר המפמ"ר

 

הוראת מיומנויות חקר מדעי ופתרון בעיות בטכנולוגיה והתנסות בתהליך שלם של חקר ופתרון בעיות מעצימות את ההנעה וההנאה בלמידת מדע וטכנולוגיה.
במסגרת ההיערכות של הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה, להוראה מפורשת של מיומנויות החקר ולהתנסות בתהליך שלם של חקר מדעי ופתרון בעיות, פותחו ועובדו חומרי עזר  למורה ולתלמיד בבתי"ס יסודיים.

ביצוע תהליכי החקר ופתרון הבעיות במדע וטכנולוגיה מעודדים עבודת צוות, חשיבה יצירתית, טיפוח תחושת מסוגלות עצמית והבנה מעמיקה של תופעות ותהליכים מדעיים.

תוצרי תהליכי החקר מוצגים בירידים בית ספריים ונציגים נבחרים מציגים אף בירידים מחוזיים וביריד הארצי לעבודות חקר ופתרון בעיות במדע וטכנולוגיה. 

פורום חקר מדעי ופתרון בעיות - לתמיכה במורים ומדריכים

 פורום חקר מדעי ופתרון בעיות – למורים ולמדריכים
 פורום חקר ופתרון בעיות - למדריכות מחוזיות (מוגן בסיסמה)

חומרי עזר להוראה מפורשת של מיומנויות חקר ופתרון בעיות

  מיון המיומנויות להוראה במקצוע מדע וטכנולוגיה מעודכן לתאריך 31.8.15
 אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה: מסמך מנחה למתכנני תכניות לימודים ארציות ומקומיות ולמפתחי חומרי למידה, תשס"ט
 יחידות להוראה מפורשת של מיומנויות ותהליכי חשיבה - מרכז ארצי למדע, אתר מט"ר
     (3 מדורים: חקר מדעי, פתרון בעיות בטכנולוגיה, מיומנויות חשיבה מסדר גבוה)

חומרי עזר להוראה-למידה של תהליכי חקר ופתרון בעיות ביסודי

התנסות בתהליך שלם של חקר מדעי - לכיתה ו' - לתלמיד ולמורה

   תרשים תהליך החקר המדעי – מתופעה להסבר- ליסודי

למידה באמצעות החקר המדעי בכיתה ו' - מתופעה להסבר מדריך למורה מהדורת ניסוי (תשע"ג)
 

למידה באמצעות החקר המדעי בכיתה ו' - מתופעה להסבר תלקיט לתלמידים מהדורת ניסוי  (תשע"ג)

 

למידה בדרך החקר - לתלמידי כיתה ה'

 

למידה באמצעות החקר המדעי לכיתה ה' בשפה העברית
למידה באמצעות החקר המדעי לכיתה ה' בשפה הערבית

 

התנסות בתהליך של פתרון בעיות בטכנולוגיה - לכיתה ו' - לתלמיד ולמורה

 

אל דמע" - תכנון ובנייה של מוצר טכנולוגי המונע צריבה/ דמעות בזמן קיצוץ בצל בתהליך של חקר ופתרון בעיות - למורה (כיתה ו')

"אל דמע" - תכנון ובנייה של מוצר טכנולוגי המונע צריבה/ דמעות בזמן קיצוץ בצל בתהליך של חקר ופתרון בעיות - לתלמיד (כיתה ו')

"אל דמע" - תכנון ובנייה של מוצר טכנולוגי המונע צריבה/ דמעות בזמן קיצוץ בצל בתהליך של חקר ופתרון בעיות - לתלמיד בשפה הערבית (כיתה ו')

שילוב גופים בלתי פורמליים בתהליכי חקר ופתרון בעיות

 גופים בלתי פורמאליים תומכים בהוראה למידה של חקר ופתרון בעיות - פרטי קשר (מעודכן לתשע"ב)

 

תכניות העשרה והרחבה: חקר ציפורים
 תכניות העשרה והרחבה > חקר ציפורים


 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/11/2019  

עדכוני rss