education - חינוך הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה
 
   
 
 
 
 
 
 
הודעה לגבי מבחן הבגרות בתשע"ח
 
 

מושגים שנוספו לתוכנית הלימודים

הודעה לגבי מבחן הבגרות בתשע"ח
 מושגים שנוספו לתוכנית הלימודים, ההוספה מחייבת את הנבחנים החל משנה זו, תשע"ח ואילך.

רמה רגילה


נושא 1: מערכות אקולוגיות ומגוון ביולוגי

תת-נושא

מושגים שנוספו

מעורבות האדם

מדינות מפותחות, מדינות מתפתחות, תמ"ג ( תוצר מקומי גולמי)

 

נושא 2: המשאב מים

תת-נושא

מושגים שנוספו

הבעיה הסביבתית :גורמים

מתכות כבדות

משאב המים : תכונות מאפיינים וחשיבות

אגן היקוותנושא 5: רעש וקרינה

 

תת-נושא

מושגים שנוספו

הבעיה הסביבתית:נזקים לאדם ולסביבה

קרינת אלפא, קרינת ביתארמה מוגברת

 

נושא 3: המשאב אוויר

תת-נושא

תכנים

הבעיה הסביבתית:גורמים

שכבת עירוב


 

נושא 5: רעש וקרינה


תת-נושא

תכנים

מאפייני הקרינה

איזוטופ, החזרה, העברה (של גל )

 

נושא 7: אתיקה וסביבה

תת-נושא

תכנים

הגישות העיקריות באתיקה סביבתית

אקולוגיה רדודה  


מושגים אלו מצטרפים למושגים המצויים באתר, אשר חובה ללמד אותם, כחלק מתוכנית הלימודים


מושגים שנוספו לתכנית הלימודים החל מ תשע"ח  

 מושגים שנוספו לתוכנית הלימודים - תשע"ד וחלק ג

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  02/10/2020    

עדכוני rss