education - חינוך הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה
 
   
 
 
 
 
 
 
מדעי סביבה - הערכה חיצונית לפי התכנית החדשה לתלמידי י' - י"ב 
שאלון מספר 064381
 


מנהלי בתי ספר תיכוניים, רכזי מקצוע ומורים יקרים,

 

בשנת הלימודים הנוכחית (תשפ"א) תלמידי כתה י' - י"ב ייבחנו בבחינות בגרות חיצוניות על פי המתכונת החדשה. כברוב תחומי הדעת יתקיים אירוע בחינה אחד. פעולות אלו נעשו כדי לפנות זמן להוראה וללמידה בדרך מעמיקה ומשמעותית.

שימו לב... בצל מגיפת הקורונה יתכנו שינויים במועדי, מבנה או צורת ההיבחנות בין אם בהערכה חיצונית או פנימית. לכן, יש לעקוב אחר חוזרי הנמכ"ל, עדכוני המשרד השוטפים והוראות מפמ"ר המקצוע.

 

 

מתווה ההיבחנות החדש במדעי הסביבה

תכנית הלימודים המותאמת (החדשה) פורסמה באתר מפמ"ר מדעי הסביבה ושני השאלונים (מושגים ועקרונות + התמחות והעמקה) אוחדו לשאלון משולב אחד (מספר השאלון 064381).

 מספרי השאלונים של המבחנים במדעי הסביבה על פי התכנית החדשה:

סמל השאלון של הבחינה החיצונית (60%) במדעי הסביבה הוא: 064381

סמל השאלון להערכה בית ספרית (40%) במדעי הסביבה הוא: 064283

סמל שאלון להערכה בית ספרית (40%) לבית ספר מוכר שאינו רשמי הוא:064282

 

למבנה השאלון, המוצג בזאת, שותפים מורים, צוות ההדרכה והפיקוח, וועדת המקצוע ומכון סאלד.

 

להלן דגם המבחן המשולב, לתלמידי התכנית המותאמת (תלמידי י"א תשע"ז ואילך), עד להודעה חדשה.

 

המבחן בשאלון 064381 כולל ארבעה פרקים:

 

פרק

אפיון הפרק

מספר שאלות

ניקוד

הערות

התאמה לליקויי למידה

א

שאלות רב בררתיות - ליבה

17

30

ללא בחירה, ניקוד מלא ל 15  תשובות נכונות

רגיל

ב

שאלות ליבה

4

30

בחירה מ 6

3

ג

*מחקר וחקר

3

16

ללא בחירה

רגיל

ד

**העמקה

3

24

בחירה מ 5

שאלות.

 

יש לענות על נושא אחד

2

 

 

 

100

 

100

 

הערה: בהתאם להנחיות למידה, הוראה והערכה בזמן מגפת הקורונה יותאמו התאמות והקלות להיבחנות החיצונית לנבחנים בתשפ"א


 

הערה: יש לשים לב כי שאלות המבחן יכללו 5 עד 10 נקודות בסגנון שאלות עמ"ר, הסבר על סגנון שאלות אלו תמצאו בקובץ מצורף. דוגמאות לשאלות בסגנון עמ"ר בחוברת שאלות עמר 2

 

בתחילת כל שנה יפורסם המאמר אליו תתייחסנה השאלות בפרק "מחקר וחקר" ונושאי העמקה לאותה השנה.

 

המאמר אליו תתייחסנה השאלות בפרק "מחקר וחקר" בשנה זו, תשפ"א הוא:

תזונה מקיימת וביטחון תזונתי בחקלאות בישראל – נתונים כמותיים מגידולי הצומח.

השנה עם התאמת החומרים ללמידה היברידית, פותחו פעילויות מתוקשבות המבוססות על המאמר בעברית  ו בערבית, כוללת משימות אישיות וכן משימות שיתופיות בקבוצות ולכלל הכיתה.

מצגת מוצעת לסיכום ותרגול המאמר תזונה מקיימת...  בעברית  ו בערבית

 

נושאי ההעמקה – שלושה.  על התלמיד לענות על שאלות באחד משלושה הנושאים שפורסמו נכון לשנה בה ייגש לבחינה. 

השנה, תשפ"א, נושאי ההתמחות והעמקה הם: פסולת / מים / מערכות אקולוגיות


בתכנית הלימודים העיונית, בחלק של ההתמחות והעמקה, מדי שנה יתאפשר למורה לבחור באחד משלושה נושאים ברמת ההעמקה. רשימת הנושאים תפורסם לשלוש שנים עוקבות כך שהמורה יוכל לגבש לעצמו רצף הוראה תלת שנתי.

 
שנה             תשפ"א                   תשפ"ב       תשפ"ג   
נושאים

פסולת

מים

מערכות אקולוגיות

מים

מערכות אקולוגיות

רעש וקרינה

מערכות אקולוגיות

רעש וקרינה

תכנון וניהול סביבתי

  

 

לרשותכם - דוגמה למבחן המשולב במבנה המעודכן בעברית

                 דוגמה למבחן המשולב במבנה המעודכן בערבית

 

*שימו לב...בהתאם למתווה הבגרויות לשנת תשפ"א
תלמידים אשר לומדים מקצוע מדעי מורחב אחר בנוסף למדעי הסביבה, יוערכו בהערכה פנימית במדעי הסביבה ע"י המורה בבית הספר בהתאם
למסמך ההנחיות להערכה פנימית במדעי הסביבה. הציונים ידווחו  לאגף בחינות בהתאם להנחיותיו.

 

 

 
 
מבנה שאלון 064282 :
 
על שאלון זה עונים תלמידים הלומדים בבית הספר ללא הכרה בציונים השנתיים וגם תלמידי משנה  שחסר להם ציון באקוטופ ו/ או  ציון בסדנה הסביבתית שלהם.
משך הבחינה בשאלון זה : שעתיים וחצי
10 שאלות בכל הבחינה  ללא בחירה
 
שאלון 064282 מורכב משני פרקים:
פרק ראשון - שאלות חקר על אנסין (6 שאלות)
פרק שני- שאלות על שתי סביבות: סביבה עירונית ונחל
2 שאלות לכל סביבת חיים, סה"כ 4 שאלות לפרק זה.
 
יש ללמוד את כל חומר הליבה בנוסף לחוברות  הסדנה הסביבתית בנושא סביבה עירונית ונחל, ולהיעזר בחוברת אקוטופ בטופ.
 
תלמידים עם התאמה מסוג מותאם בשאלון 064282 :
בפרק א' יענו על כל השאלות ללא בחירה
בפרק ב' יענו על 3 מתוך 4 שאלות.
 
בהצלחה
 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  11/02/2021    

עדכוני rss