education - חינוך הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה
 
   
 
 
 
 
 
 
חוזר מפמ"ר תשפ"א
 

 

חוזר מפמ"ר מדעי הסביבה לשנת הלימודים תשפ"א

 

מדעי הסביבה הוא מקצוע בחירה מדעי-בין תחומי, בחטיבה העליונה, העוסק בהכרת הסביבה, הבנת השינויים הנגרמים כתוצאה מהתערבות האדם בסביבה והצורך לשמור על הסביבה בה אנו חיים. בעקבות השינויים באורח החיים שלנו, גידול האוכלוסייה וההתפתחות הטכנולוגית, הופך הנושא הסביבתי לבעל חשיבות מכרעת עבור כולנו. כמקצוע בין תחומי ורב תחומי, למידת מדעי הסביבה משלבת תחומי ידע רבים ומחייבת הבנה של מושגים מתחומי המדעים כמו ביולוגיה, כימיה, פיסיקה, מתמטיקה, והבנה של היבטים כלכליים, חברתיים ואתיים בהקשר הדוק למתרחש בסביבה המקומית והעולמית בזמן אמת.
אי לכך למידת המקצוע משלבת עיסוק בדילמות עכשוויות, בחקר ובלמידה חוץ כיתתית, שמטרתה בצד פיתוח פליאה, סקרנות הנאה ואתגר גם הגברת פיתוח אוריינות סביבתית הכוללת אימוץ אורח חיים מקיים ומעורבות אישית ואחריות לסביבה אצל התלמידים. ראו אודות מדעי הסביבה באתר המפמ"ר.

שנת הלימודים תשפ"א בפתח, שנה של אי וודאות ביחס לרצף הלמידה. שגרת הלמידה פנים אל פנים במוסדות החינוך צפויה להשתבש עקב מגפת הקורונה, ומתוך הניסיון שנצבר בשנת הלימודים תש"ף בלמידה בזמן הקורונה התברר שהמציאות מחייבת  היערכות וחישוב מסלול מחדש.

אנו  נערכים ללמידה היברידית שמשלבת תהליכי למידה שונים. מפגשים פנים אל פנים שמאפשרים פיתוח מיומנויות רגשיות ושיתופיות, מפגשים סינכרוניים להבניית ידע ומפגשים אסינכרוניים שמזמנים פיתוח מיומנויות של לומד עצמאי. ועל כן כולנו נדרשים להמשיך להיות יצירתיים בתהליכי הלמידה שנקיים ולהציע לתלמידים אפשרויות בחירה מתוך מגוון אסטרטגיות למידה.

כדי להיערך לעבודה היברידית של למידה פנים אל פנים ולמידה מרחוק, מוגשות בחוזר זה הצעות לחומרי למידה  הלוקחות בחשבון מיקוד בתוכנית הלימודים  ושינויים שידרשו בהתאם למציאות המשתנה מעברים מלמידה פנים אל פנים ללמידה מרחוק.

מתוך הנחות היסוד של התוכנית במדעי הסביבה, תהליכי הלמידה ישלבו מיומנויות חקר בכל הנושאים ובכל הרמות.

לאחרונה גובשה במשרד מדיניות לשילוב של ידע מיומנויות וערכים כמטרה חשובה של החינוך. בין המיומנויות נמצאות מיומנויות קוגניטיביות כמו אוריינות מדעית, חשיבה ביקורתית וחשיבה יצירתית ומיומנויות בתחום הרגשי והחברתי.

 אוריינות מדעית הוגדרה כ"יכולת לעשות שימוש בידע, מושגים ורעיונות מדעיים על מנת לתאר ולהסביר תופעות, לזהות שאלות לחקירה מדעית, להסיק מסקנות מבוססות ראיות ולהשתמש בנתונים אובייקטיביים וידע מדעי בהיבטים לימודיים חברתיים ואישיים, מתוך הבנת הרלוונטיות והנחיצות של המדע לחיי היום. יכולת זו מובילה לגיבוש זהות מדעית ומאפשרת אקטיביות בחתירה לצדק חברתי וסביבתי".

האוריינות המדעית כוללת (1) התמצאות מדעית (מהות המדע והידע על התהליך המדעי) ; (2) הסבר מדעי של תופעות (3)  תכנון ביצוע והערכה של מחקר ו- (4) פרשנות מדעית של נתונים וראיות.  פיתוח אוריינות מדעית היא אחת המטרות של החינוך הסביבתי שמחייב שימוש מושכל בידע ובאסטרטגיות חשיבה מתאימים בתהליכים של פתרון בעיות וקבלת החלטות בשנת הלימודים תשפ"א יינתן דגש ליישום ולהטמעה של אוריינות מדעית וחשיבה מדעית לפי מדיניות "דמות הבוגר" בהוראה.


 

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  08/08/2021    

עדכוני rss