education - חינוך הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה
 
   
 
 
 
 
 
 
מערכות אקולוגיות ויחסי אדם סביבה - פעילויות
 
 

משימות מעבדה

משימות לטיפוח אורינות מדעית

 

משימות אחרות

מערכות אקולוגיות ומגוון ביולוגי

יחסי אדם וסביבה

 

ממורה למורה

כוכב הלכת "ארץ"

 

מהי אקולוגיה

 

מערכות אקולוגיות

 

מגוון ביולוגי

 

שרפות יער

 

יחסי אדם סביבה

    

   כוכב הלכת "ארץ"

    

    

   דפי עבודה וסרטונים

   בכל קישור דף עבודה וסרטון

    

   עברית  

   ערבית  

   אנגלית  

   טביעת רגל אקולוגיות

   כדור הארץ שלנו

   מגוון המינים / אפקט החממה והשפעתה על בריאות האדם

   מגוון מינים

   פוטוסינתזה

   מדינות מפותחות ומתפתחות

   טביעת רגל אקולוגית

   שרשרת מזון באגם

   הנדסה גנטית בחקלאות

   סלע החוואר

   יצור אנסולין בשימוש בהנדסה גנטית

   שרשרת המזון, פוטוסינתיזה, פירמידת האנרגיה

   השבת העופות הדורסים לטבע

   הצלת כדור הארץ-שבירת הזיהום

   מגוון המינים / אפקט החממה

   הדברה ביולוגית

   בין סביבה לפיתוח

   סימביוזה

   טורף ונטרף

   מארג מזון

   שרשרת מזון באגם

   המגוון ביולוגי

    

    

   חלופות אנרגיה

    

    

   נסיגת ים המלח והבולענים

    

    

   טביעת רגל פחמית

    

    

   שטחים פתוחים וזיהום סביבתי

    

    

   שרשרת מזון באגם

    

    

   סכנת המדבור

    

    


    
    
    
      תאריך עדכון אחרון:  18/10/2015    

   עדכוני rss