education - חינוך הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה
 
   
 
 
 
 
 
 
משאב המים - ספרים
 

ספרי לימוד

קלצ'קו שרה וחובריה. (2014). יש לנו רק כדור אחד – פסולת מוצקה, משאב המים.  אוניברסיטת בר אילן, מטה מל"מ ואגף מדעים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך המרכז להוראת המדעים. 

יש לנו רק כדור אחד - משאב המים

 

שטסל זאב, זריהן לילית, ויצמן איילת (2004), האוניברסיטה העברית המרכז להוראת המדעים

משאבים וסביבה, פרקים 3-1

משאבים וסביבה – מדריך למורה 

משאבים וסביבה - תרגום בערבית  פרקים 3-1

דף תיקונים לתרגום בערבית

 

קלצ'קו שרה (2003), אוניברסיטת בר אילן המרכז להוראת המדעים 

עוברים לירוק  א' הפרק 'המים'

עוברים לירוק – מדריך למורה

 

ספרים אחרים

בן חור יהודה (1997), המים בטבע ובסביבת האדם. ירושלים: המרכז להוראת המדעים האוניברסיטה

גפן משה, יצחקי גל (1992), ספר הכינרת, משרד הביטחון

גבירצמן חיים (2002), משאב במים בישראל, ירושלים: יד בן צבי

סטמבלר נגה (2014), הוד הים - יציבות ושינוי במערכות הימיות של ישראל, העמותה הישראלית למדעי הימים - גרסה אלקטרונית של הספר 

 

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  09/02/2017    

עדכוני rss