education - חינוך הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה
 
   
 
 
 
 
 
 
 טפסים
 

 

טופס התקשרות למורים למדעי הסביבה - תשפ"א

על כל המורים המלמדים מדעי סביבה, חדשים וותיקים כאחד, לעדכן מדי שנה את פרטיהם באמצעות בטופס ההתקשרות. .

 

יחידות הלימוד במדעי הסביבה- תכנית הרפורמה (חדשה) תקפה לכל תלמידי מגמת מדעי הסביבה  הלומדים בכיתות י -יב משנה"ל תשע"ז ואילך.

 

נושאי הלימוד

סמל הבחינה/שאלון

אופן ההערכה והחלק היחסי בציון

דרכי היבחנות

רמת מושגים ועקרונות (חובה) ובחירת נושא אחד ברמת התמחות והעמקה

064381

הערכה חיצונית

60%

מבחן חיצוני

סדנה סביבתית

064283

הערכה בית ספרית

40%*

תלקיט ועשייה סביבתית בהתאם להנחיות המורה

אקוטופ - ביצוע חקר

עבודה כתובה וחלופות נוספות לבחירת המורה

* במסגרת ההערכה הבית ספרית, הציון יכלול התייחסות שווה לסדנה הסביבתית (20%) ולאקוטופ (20%) , סה"כ – 40%

 

 

 טופס לאישור סדנה סביבתית

 

יש לשלוח את הטופס במייל למדריך שאליו משויך בית הספר.
לא יתקבלו טפסים בפקס או בדואר.

 

 טפסים בנושא האקוטופ

 

 

טופס התקשרות לקבוצת "קהילת המורים למדעי הסביבה" - קבוצה הפועלת מתשע"ה.

חברי הקבוצה יוכלו לשלוח מייל לכל חברי הקבוצה ולשתף בקישור מעניין, חומרי למידה, חידושים, חדשות ושאילת שאלות.
הקבוצה מיועדת עבור המורים למדעי הסביבה לענייני הוראת מדעי הסביבה.

כל המשתתפים מוזמנים לחלוק עם עמיתים מתוצריהם ומחשבותיהם בנוגע להוראת מדעי הסביבה בכל שפה.

 

 

מרכז המורים לביולוגיה ולמדעי סביבה

מורים המעוניינים להירשם ברשימת התפוצה של המרכז הארצי למורי הביולוגיה ולמורי מדעי הסביבה מתבקשים לשלוח מייל לכתובת של המרכז הארצי: bioecoteach@weizmann.ac.il בצרוף שם , שם משפחה, מס. טלפון,  שם בית הספר ורשימת התפוצה המבוקשת (מדעי הסביבה או מדעי סביבה + ביולוגיה).

 

 

 
 
 
   תאריך עדכון אחרון:  13/12/2020    

עדכוני rss