education - חינוך מחשבת ישראל
 
   
 
 
 
 
 
 
הנחיות לכתיבת עבודות חקר ועבודות גמר
 

תכנית הלימודים במחשבת ישראל מאפשרת ואף מעודדת דרכי הערכה חלופיות, בצד בחינות הבגרות במקצוע ניתן לכתוב עבודות חקר בהיקפים שונים.

כתיבת עבודת חקר במחשבת ישראל מאפשרת לתלמידים ביטוי אישי בתחומי העניין שלו.  תהליך הכתיבה פותח צוהר בפני התלמיד לחקור בתרבותו בכוחות עצמו ולגלות בה עולמות חדשים, לנהל דיאלוג משמעותי עם המקורות ובכך להיות שותף פעיל ביצירה ובפרשנות של המחשבה היהודית.

מהתנסותם של בתי ספר אחדים בכתיבת עבודות במחשבת ישראל עולה פוריותו של אפיק זה, כדרך ביטוי משמעותית להתפתחות האישית של התלמידים, וככלי הערכה נוסף בידי המורים.

 

עבודות גמר

עבודות החקר יכולות להוות חלק מהציון הסופי במחשבת ישראל, אם הן עומדות בתנאי עבודות הגמר. 

עבודות גמר יכולות להתבצע בשני מסלולים:

עבודת גמר צמודה במחשבת ישראל היא עבודה הממירה את חובת ההיבחנות בבחינת הבגרות החיצונית בהיקף של חמש יחידות לימוד בעבודה שבה בוחר התלמיד לחקור בעצמו, בליווי מנחה, סוגיה הקרובה לליבו השייכת אל תחום הדעת מחשבת ישראל. פרט לחובת ההיבחנות שאותה כאמור ממירה עבודת הגמר, על התלמיד להגיע לכל השיעורים ולעמוד בכל הדרישות במקצוע, והדבר יהווה לו חלק מהציון הסופי.

שקלול הציון בעבודת גמר צמודה:

  20% ציון שנתי - ציון הניתן ע"י ביה"ס על הלמידה של התלמיד בתחום הדעת

  30% ציון מנחה - ציון הניתן ע"י מנחה העבודה על תהליך העבודה אותו עבר התלמיד

50%   ציון מעריך - ציון הניתן ע"י מעריך העבודה על העבודה הסופית כולל מפגש מעריך-תלמיד

 

עבודת גמר שאינה צמודה היא עבודת גמר במחשבת ישראל בהיקף של 5 יחידות לימוד, כאשר התלמיד לומד במסגרת לימודיו הסדירים בהיקף של 5 יחידות לימוד, והוא מעוניין להוסיף  5 יח"ל נוספות באמצעות הכנת עבודת גמר

שקלול הציון בעבודת גמר שאינה צמודה:

30% ציון מנחה - ציון הניתן ע"י מנחה העבודה על תהליך העבודה אותו עבר התלמיד

70%  ציון מעריך- ציון הניתן ע"י מעריך העבודה על העבודה הסופית כולל מפגש מעריך-תלמיד.

 

למידע נוסף אודות שקלול הציון בכל אחד מהמסלולים, נושאים אפשריים, ניסוח שאלות חקר, איסוף וניתוח המקורות, מיומנויות הלמידה הנדרשות, הכנסו למסמך הנחיות לעבודות גמר, תשע"ט - 2019

להרחבה, הדרכה וליווי, מומלץ לעיין בקובץ ההנחיות המלא ולפנות לצוות ההדרכה, שישמח לסייע.

 

פירוט ההנחיות לעבודות חקר פורסם בקובץ "בעין המחשבה" התשס"ד - 2004 

 מבוא

 קובץ ההנחיות המלא

 

לאישור עבודת חקר יש לצרף את הטופס הבא:

 טופס להורדה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/01/2019    

עדכוני rss