education - חינוך מחשבת ישראל
 
   
 
 
 
 
 
 
מעגלי שייכות – תוכנית ההלימה
השוואה בין ספרי הלימוד
 

מקור

 

ספר ישן

ספר חדש

הערות

זהות – בירור המושג והדיון העקרוני בלבד (ללא מקורות)

 

עמ' 13-14

הפעלה עמ' 12-13

 

מגדל בבל ופרשנות לייבוביץ

 

15-16

14-17

 

הנביא ישעיהו וג'ון לנון

 

17-18

לא קיים בספר

 

האח דניאל

 

20-25

19-24

שאלות 3-4 על השופט זילברג שונות בין הספרים.

שאלות 3-5 על השופט חיים כהן שונות בין הספרים.

 

משפחה מול השקפת עולם

 

מקורות מקראיים

 

30-32

27-29

שמות יט- עמ' 50

שימו לב- השאלות והוראות הפעולה שונות בין הספרים.

רמב"ם-גילוי האל כתשתית האומה

 

33-34

51-53

 • הטקסט מחולק אחרת.
 • שאלה 3 בספר הישן לא קיימת בספר החדש
 • שאלה 5 בספר הישן מנוסחת בצורה שונה בספר החדש בשאלה מספר 3
 • שאלה 6 בספר הישן=לשאלה 4 בספר החדש.
 • שאלה 5 בספר החדש לא קיימת בספר הישן

ריה"ל-ההיסטוריה המשפחתית של עם ישראל

 

35-36

29-31

 • שאלה 1 בספר הישן=שאלה 2 בספר החדש.
 • שאר השאלות שונות בין הספרים

מומלץ-רשות – אגרת הרמב"ם לעבדיה הגר

 

42-44

38-39

 • שאלה 1 זהה בין הספרים
 • שאלה 2 מנוסחת קצת שונה אך עם אותה משמעות
 • שאר השאלות שונות זו מזו.

חטא ישראל אע"פ שחטא ישראל הוא: רש"י, חת"ם סופר, מאיר בוזגלו

37-40

רש"י וחת"ם סופר- 64-66

 

 

מאיר בוזגלו-33

 • מאיר בוזגלו כדאי ללמד יחד עם השקפת עולם יהודית
 • שאלה 2 בספר החדש לא קיימת בספר הישן.

תנועת הרפורמה

 

65

46

 

מהי השקפת עולם יהודית? רס"ג, סולובייצ'יק, ליכטנשטיין, חיים כהן, מגילת העצמאות ומוסר הנביאים

 

47-52

 

מגילת העצמאות 47-48

 • כדאי ללמד כאן את בוזגלו
 • השאלות על מגילת העצמאות שונות בין הספרים

 

מעגל הזיכרון

 

משנה: בכל דוד ודור חייב אדם, יהודה עמיחי

 

56-57

73-74, 75

 • שאלה 2 בספר החדש לא קיימת בספר הישן
 • שאלה 3- בספר החדש מחולקת לסעיפים. בספר הישן מופיעה כשאלה אחת.

תוספתא: חיים עם הזיכרון

 

61

81-82

 • שאלה 3 שונה בין הספרים.
 • שאלה 4 בספר הישן לא מופיעה בספר החדש
 • שאלה 5 עוסקת באותו עיקרון כמו שאלה 4 בספר החדש אך מנוסחת שונה.

ברל כצנלסון, מהפכה ומסורת

 

58

76-77

בשילוב עם ההפעלה "ההיסטוריה היהודית ואני" בספר הישן – 63-66  בספר החדש 85-88

הרטמן, ברית סיני

 

68-69

89-90

 • שאלה אחת שונה בניסוח.
 • שאלה 2 שונה בניסוח
 • שאלות 3-4 זהות

מומלץ-העשרה-שולמית אלוני: השפה העברית ותודעה יהודית

 

120

140

שאלות  1, 4 בספר החדש לא קיימות בספר הישן.

 

מעגל האחריות והמעורבות

 

הגדה של פסח: כנגד ארבעה בנים

 

75-76

95-96

שאלות 3-4 בספר הישן לא מופיעות בספר החדש.

סולובייצ'יק: זהותו של היחיד כחלק מגורל הכלל

 

78

98-99

 

רמב"ם: שמונה מעלות הצדקה

 

84

104-105

 

העשרה – תלמוד בבלי: מדוע אלהים אינו מפרנס את העניים?

 

83

לא קיים

 

 

מעגל המקום

 

הציונות וארץ ישראל: הרצל מול עמוס עוז

 

89,91

110-111, 113-114

 • השאלה על הרצל מחולקת לשתי שאלות בספר החדש. שאלה 1 לא מופיעה בספר הישן.

מקורות מקראיים

 

90,93

112, 115-116

בראשית יג

 • שאלה 1 מנוסחת באופן שונה.
 • שאלות 2-3 בספר החדש לא מופיעות בספר הישן.
 • שאלה 2 בספר הישן לא מופיעה בספר החדש.

שמות ג

 • שאלות 2,4 בספר הישן לא מופיעה בספר החדש
 • שאלה 5 עוסקת באותו נושא אך מנוסחת שונה

ייחודה וקדושתה של הארץ: ריה"ל מול ישעיהו ליבוביץ

 

94-98

116-121

הטקסט השני של ריה"ל לא מופיע בספר החדש.

 • שאלה 2 בספר הישן=שאלה 3 בספר החדש.
 • שאלות 1-2 בספר החדש שונות משאלה 1 בספר הישן.

ישראל כארץ מולדת-נורדאו

 

101-102

לא קיים

 

שפינוזה: על הייחוד היהודי ושיבת היהודים לארץ ישראל

 

113

54-55

 • שאלה 1 בספר הישן=שאלה 2 בספר החדש
 • שאלה 2 בספר הישן=שאלה 1 בספר החדש
 • שאלה 4 בספר הישן=שאלה 3 בספר החדש
 • שאלות 3,5 בספר הישן לא מופיעות בספר החדש.
 • שאלה 4 בספר החדש לא מופיעה בספר הישן.
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/03/2020    

עדכוני rss