education - חינוך מחשבת ישראל
 
   
 
 
 
 
 
 
הנחיות לנבחנים בבחינה מותאמת
 

 

 

 הנחיות לבחינה מותאמת לפי הרפורמה החדשה (בחינה מותאמת לשאלון החיצוני בהיקף 30%), סמל שאלון: 039281
תלמיד שאושרה לו בחינה מותאמת ובחר להיבחן על פיה ישיב כדלהלן:

 

פרק א'- שאלות בזיקה לטקסט: 
שאלה אחת מתוך שתיים - בחירה רגילה: שלושה סעיפים מתוך ארבעה סעיפים.
            סה"כ 42 נק' (במקום 36 נקודות לנבחנים רגילים).

 

פרק ב'-  שאלות בקיאות והבנה כללית 
שתי שאלות מתוך חמש (במקום שלוש שאלות). 
            סה"כ: 58 נק'.

 

פרק ג' -מושגים- לא יענו על פרק זה כלל.

דרכי היבחנות אלה מרחיבות את אפשרויות הבחירה של התלמיד ומאפשרות לו להתמקד בתשובותיו רק בנושאים ובמיומנויות שבהם הוא שולט טוב יותר.

 

לתשומת לב המורים

 

עליכם להנחות את התלמידים שאושרה להם בחינה מותאמת, וליידע אותם מראש על דרכי ההיבחנות שלהם, כיוון שהשאלון שבידיהם הוא השאלון הכללי, אשר אינו מכיל התייחסות מפורשת לתלמידים המותאמים.

גם בשעת הבחינה רצוי להזכיר זאת לתלמידים, ולוודא שהם מודעים להנחיות המיוחדות שלהם.

כמובן, מחברת הבחינה תיבדק כמותאמת רק אם יש עליה המדבקה המתאימה.

 

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/03/2020    

עדכוני rss