education - חינוך מחשבת ישראל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

מבנה ההערכה במחשבת ישראל ממלכתי ברמה מוגברת (5 יחידות לימוד)

 

חמש יחידות מחשבת ישראל (=100%) מחולקות לשניים, בחלוקה הפוכה מהמקובל בתחומי דעת אחרים:

30% הערכה חיצונית

70% הערכה בית ספרית - הכוללות שני רכיבים: בחינות בית-ספריות 40% ודרכי הערכה חלופיות (שאינן בחינה)- 30%.

 

 

שילוב שאלות עמ"ר -ערכים, מעורבות, רלוונטיות בבחינות

בשנים האחרונים מדיניות משרד החינוך היא לשלב שאלות מסוג עמ"ר במטרה לעודד למידה מעמיקה הכוללת את מכלול אישיותו של התלמיד, למידה שתרחיב את היכולות האינטלקטואליות לצד עולמו הפנימי, שיפוטו וערכיו. 

שאלות מסוג זה ישולבו בבחינת הבגרות החיצונית, ועל המורה המלמד להכין את תלמידיו לכך. כמו כן, על מורה אשר מחבר בחינת בגרות בית ספרית לשלב בשאלון שהוא בונה לתלמידיו לפחות שאלה אחת מסוג זה.

להלן מספר קישורים שיהיו לעזר:

דוגמאות לשאלות עמ"ר במחשבת ישראל 

סרטון בנושא שאלות עמ"ר

מצגת שאלות עמ"ר

חוברת שאלות עמ"ר במקצועות שונים תשע"ח 

 

להלן פירוט על החלקים השונים של ההערכה:

רכיב

בחינה חיצונית

בחינות בית ספריות באישור מפמ"ר

 הערכה חלופית

משקל ביחידות לימוד

1.5

2

1.5

רמת ביצוע ובקרה

בחינה חיצונית.

על אחד מספרי הלימוד הבאים: (א) שמונה פרקים לרמב"ם; (ב) "את שאהבה נפשי"; (ג) הטוב והרע בהגות היהודית;

שתי בחינות בית-ספריות, או אחת משולבת,  שילוו על ידי המדריך ויוגשו לאישור מפמ"ר על פי הלו"ז המתפרסם בכל שנה.

אחרי בדיקת הבחינות יישלח למשרד מדגם מחברות בחינה.

ההערכה החלופית - שעשויה גם להיות חלק מתהליך למידה חוץ-כיתתי, חווייתי וכד' -  תחולק בין שנות הלימוד או תרוכז בשנה אחת. ההערכה תלווה בייעוץ וליווי של המדריך, ויש לשלוח בסיום מדגם תוצרים.

דרך הדיווח

יש לדווח מבעוד מועד כבכל בחינה חיצונית את הציון השנתי המסכם ("מגן") לפי הנחיות המשרד.

הדיווח על ציוני הבחינות מהווה חלק מן הדיווח הכללי על ה- 70% הבית ספריים, ומדווח עם ציוני ההערכה החלופית (העמודה הבאה). 
ראו בהמשך הטבלה והעמוד.

הציון על ההערכה החלופית (בשקלול ציונים שוטפים) נצבר כחלק מהציון הבית-ספרי הכולל, ומדווח עם השלמת כל יחידות הלימוד הבית-ספריות

משקל בציון הסופי, באחוזים

30%

40%

30%

סמל שאלון

039-281  - שאלון חיצוני. בשאלון זה משקל הבחינה 70% ומשקל ציון ה"מגן" – 30%

039-383

מבוסס על הערכות מצטברות של 70% (הציון הבית-ספרי).

טופס דיווח

דיווח כמו בכל בחינת בגרות חיצונית

טופס 9588

מדווח בסוף תהליך הלמידה (סוף י"ב).

סמל שאלון ראשי (המשקלל את שני השאלונים הנ"ל ל-5 יח"ל): 039-580

 

 

 

הנחיות לגבי ההערכה הבית-ספרית (70%)

בחינה בית-ספרית (40%):

 • את השאלון והתשובון יש לחבר על-פי קובץ הנחיות לכתיבת בחינת בגרות בית ספרית.
 • כתיבת הבחינה תלווה בידי המדריך הבית ספרי בטרם תועבר לאישור מפמ"ר.
 • ניתן ורצוי להיעזר במגוון הגדול של שאלות לדוגמא באתר המפמ"ר.
 • החל משנת הלימודים תשע"ז משולבות בלמידה ובהערכה, הן בבחינות החיצוניות והן בפנימיות, שאלות עמ"ר - ערכים, מעורבות ורלבנטיות.
  בבחינה הבית ספרית יש לכלול לפחות 10% שאלות עמ"ר.
 • המועד האחרון למשלוח הבחינה הבית-ספרית והמחוון לאישור מפמ"ר מתפרסם מידי שנה בחוזר המפמ"ר. המועד הוא סביב חודש פברואר.
 • יש להקדים לכתוב ולשלוח את הבחינה לאישור על סמך התכנית המתוכננת השנתית, ולא על בסיס ההספק בפועל. ייתכנו שינויים קלים בבחינה (באישור) סמוך לבחינה בהתאם להספק בפועל.
 • בתום תהליך הבדיקה, כשהבחינה מאושרת סופית, יישלח לבית-הספר אישור המפמ"ר על הבחינה המתוקנת.
 • עם סיום בדיקת מחברות הבחינה בידי המורה, עליו לשלוח למשרד החינוך מדגם של 3 מחברות לכל קבוצת לימוד (ציון גבוה, בינוני ונמוך) בצירוף השאלון, המחוון ורשימת ציוני הכיתה. הכתובת: מפמ"ר מחשבת ישראל, אגף מורשת, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך, רח' דבורה הנביאה, ירושלים, 91911

 

הערכה חלופית (30%):

 • הכוונה לדרכי הערכה שאינן בחינה, אשר מאפשרות הן למידה בדרכים מגוונות ודיאלוגיות יותר מהרגיל, והן דרכי ביטוי יצירתיות של התלמידים בהערכה, כגון: תלקיט PBL , (למידה מבוססת פרוייקטים), עבודת חקר, סיורים לימודיים (מלווים בהכנה ובדו"ח סיור), הכנה והעברה של בתי מדרש, שילוב אומנויות (קולנוע, מוזיקה, אומנות וכו').
 • כמובן, גם ביחידות שבהן ההערכה החלופית מחליפה בחינת בגרות בסוף השנה, יש מקום לקיים בחנים ובחינות לאורך השנה, כחלק מתהליך הלמידה וההערכה השוטף.
 • כדי למצות את הרווח שבהערכה החלופית ולהטמיע אותה בדרכי הלמידה בכלל, מומלץ לשלב אותה לכל אורך שנות הלימוד (למשל 10% בכל שנת לימוד י'-י"ב). עם זאת, ניתן לרכזה כהערכה מרכזית ביחס לאחת או שתיים מיחידות הלימוד.
 • הכנת ההערכה החלופית תעבור ליווי מקצועי של המדריך הבית-ספרי.
 • תוכלו להיעזר במגוון העשיר של דוגמאות להערכה חלופית מאושרת במחשבת ישראל
 • גם ביחס להערכות החלופיות יישלח מדגם תוצרים בהתאם להנחיות שלעיל ביחס לבחינות.

 

דיווח הציון הבית-ספרי (70%)

 • שימו לב: ציון זה לא ידווח למשרד החינוך בהמשכים, אלא ירוכז לכל אורך שנות לימודיו של התלמיד, ויישלח לאגף הבחינות פעם אחת בלבד, אחרי שחושבו ושוקללו בו כל מרכיבי הציון הבית-ספרי המצטברים בכיתות י'-י"ב.
 • הטופס עליו ידווח הציון הבית-ספרי הוא: 9588, בהתאם להנחיות שיפורסמו מדי שנה.

 


 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/03/2020    

עדכוני rss