education - חינוך מחשבת ישראל
 
   
 
 
 
 
 
 
מאגר שאלות
 

 

  מאגר שאלות הבגרות נועד לקבץ שאלות מייצגות לגבי כלל נושאי הלימוד במחשבת ישראל ביחידות המתקדמות. השאלות הן מתוך מבחני בגרות פנימיים שכתבו מורות ומורים ברחבי הארץ, ואנו מודים להם על הנכונות לשתף בשאלותיהם הטבות.
  תוכלו להיעזר במאגר בהוראה ובכתיבת מבחני הבגרות. חלק מן השאלות מייחסות לנושא זהה, אך הסעיפים מבטאים דגשים שונים בחומר.

   

  בשלב הראשון הועלו רק חלק מן השאלות בנושאים השונים. המאגר בנוי כך,  שבהדרגה יתווספו שאלות הן בכל נושא קיים והן בנושאים שעדיין אינם מיוצגים.

  השאלות במאגר זה הן בבחינת הצעות. מורה המחבר שאלון בגרות יבנה את שאלון הבחינה בהתאם לשילוב בין החומר הנלמד (נושאים, הספק) ובין רמת הכתה, אך רצוי לשלב בשאלון לפחות חלק משאלות המאגר במטרה להגיע לסטנדרטיזציה של בחינות הבגרות הארציות במידת האפשר.

  בשאלוני הבחינה שיישלחו אלינו לאישור נבקש לציין אלו שאלות וסעיפים נלקחו מן המאגר.

  זכרו! יש לגוון בשאלות ואין להשתמש באותן שאלות במשך שלוש שנים רצופות!

  אנו מקווים שמאגר זה יוכל לסייע לכם בכך.

   

  את השאלונים והמחוונים לשנת תש"ף יש לשלוח למדריך/ה המחוז/ית על ליום י"ח בטבת תש"ף, 15.1.2019.
   

   

  • הגות ימי הביניים: שמונה פרקים לרמב"ם, ריה"ל, הכוזרי - מאגר שאלות

  • הגות העת החדשה: משבר האמונה בעת החדשה -  מאגר שאלות   
   
   
      תאריך עדכון אחרון:  25/03/2020    

  עדכוני rss