education - חינוך מחשבת ישראל
 
   
 
 
 
 
 
 
מהי מחשבת ישראל?
 

מחשבת ישראל היא פרי הניסיון המתמשך של הוגים יהודים בכל הזמנים לפרש מחדש את היסודות העיוניים של המסורת והתרבות היהודית, ולהתמודד עם האתגרים שהיא מציבה בפני כל דור ודור.
בכך מהווה מחשבת ישראל תשתית רעיונית לכל ענפי היצירה התרבותית היהודית.

 

במסגרת לימודי מחשבת ישראל מוצע מכלול התרבות היהודית על גווניה, מקורותיה וזרמיה – הן כחטיבה עיונית בפני עצמה והן כדיאלוג עם מחשבת העמים.

מבחינת הריבוד ההיסטורי-כרונולוגי כוללת מחשבת ישראל את:

 •   מחשבת המקרא  
 •   מחשבת חז"ל
 •   הפילוסופיה של ימי הביניים
 •   ספרות המיסטיקה, הקבלה והחסידות
 •   הגות העת החדשה
 •   הגות בת זמננו

 

באמצעות מחשבת ישראל יכולים התלמידים לעסוק בנושאים קיומיים ומשמעותיים להם, ולהתמודד עם השאלות שנושאים אלו מעוררים אצלם. לימוד מחשבת ישראל תורם לגיבוש הזהות האישית והלאומית כיהודים, כישראלים וכבני אדם.

התלמידים פוגשים את עולמם של גדולי המחשבה היהודית לדורותיהם בהתייחסותם לנושאים רלוונטיים לעולמם שלהם כמו:

 • מעמדו של האדם בעולם, ערך חיי אדם
 • היחס בין יחיד לחברה
 • צדק חברתי
 • זהות יהודית בעולם משתנה
 • הטוב והרע
 • אהבה וזוגיות
 • משבר אמונה בעת החדשה

התמודדות מעמיקה עם נושאים כגון אלה יכולה לסייע בידי התלמידים לגבש לעצמם מגוון רחב של השקפות עולם, המצויות בזיקה למקורות תרבותם מחד, והיענות לאתגריה של ההוויה הישראלית העכשווית, מאידך.

 

 

 

דוגמאות לנעשה בבתי הספר:

 

כתבה על בתי ספר ברשת עמל המלמדים מחשבת ישראל

 

כתבה ב"ישראל היום" בנושא "צדק חברתי" במסגרת לימודי מחשבת ישראל

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/01/2016    

עדכוני rss