education - חינוך מחשבת ישראל
 
   
 
 
 
 
 
 
תכניות הלימודים תשע"ה
 

מבנה תכנית הלימודים במחשבת ישראל ואפשרויות הבחירה הם כפי שהיו בעבר: בית הספר בוחר בכל אחת מיחידות הלימוד את הנושאים מתוך מגוון אפשרויות, בהתאם לעקרונות תכנית הלימודים. ההערכה הבית-ספרית, בהיקף 70% מהציון הכולל, מאפשרת בחירה נרחבת במיוחד הן ברמת התוכן (בין יחידות הלימוד ובתוכָן) והן בדרכי ההערכה. 

 

 רציונל לתכנית הלימודים החדשה לתלמידי כתה י' החל משנת הלימודים תשע"ה

 

 תכנית הלימודים לתלמידי כתה י' החל משנת הלימודים תשע"ה – היחידה הראשונה

 

 תכנית הלימודים לתלמידי כיתות י"א – י"ב בשנת הלימודים תשע"ה ולתלמידי כתה י"ב בשנת הלימודים תשע"ו - היחידות המתקדמות

   

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/03/2016    

עדכוני rss