education - חינוך עברית בחינוך הערבי
 
   
 
 
 
 
 
 
עברית תעסוקתית
מתווה התכנית
 

תוכנית לימוד עברית עם אוריינטציה תעסוקתית, המדגישה, בין היתר, את ההיבטים המקצועיים והתעסוקתיים בשפה ואת העברית המדוברת במקומות העבודה ומחוצה להם. שפה עברית תעסוקתית שימושית, היא שפת תקשורת המאפשרת לתלמידים הבוגרים לנהל שיחה משמעותית הלכה למעשה וכניסה לעולם העבודה המודרני ולשוק התעסוקה בהצלחה. התוכנית תפתח יכולות להשתמש במשלב לשוני מתאים לנסיבות השיח כמקובל בעברית המדוברת והכתובה.

שליטה מספקת בעברית תעסוקתית, על פי התוכנית המוצעת, תחזק את הביטחון העצמי של הבוגר הדובר ערבית המחפש עבודה ותעודד אותו להגיש מועמדות למשרות המוצעות בשוק. התוכנית המוצעת מתיימרת לשפר את המִבטא בעברית של התלמיד הדובר ערבית, המהווה לעתים מכשול בדרכם של מחפשי עבודה, והוא עלול להיות חסם בעיני מעסיקים, לעורר דעות קדומות ושפיטה מוקדמת ולהוות לעתים מכשול בקבלה לעבודות מסוימות.


התוכנית, אמורה גם, לצמצם, במידת האפשר, את הפער התרבותי שמתבטא בחוסר היכרות התלמיד הדובר ערבית עם המנטאליות של התרבות הישראלית: 'שפת המעסיקים' במובנה הרחב שלא פעם נמצאת בסתירה עם התרבות הערבית וערכיה, לדוגמה – מה שקרוי שמרנות וצניעות. ככל שתלמידים בבתי הספר הערביים נחשפים יותר לאוכלוסייה הדוברת עברית ילידית, כך העברית שלהם משתפרת. כמו כן מתרחבת הבנתם לדרכי ביטוי ואינטונציות המקובלות פחות בחברתם. למשל, היוזמה לדבר לא רק בתשובה לשאלה ו'האומץ לדבר' בכלל, לבטא את עצמם באופן מלא ובהיר ולהרגיש שיש להם מקום נכבד בהקשר השיח הנתון והם שווים בין שווים. כל אלה דורשים הבנה של התרבות הישראלית של דוברי עברית ילידית נוסף על ידיעת השפה.


התוכנית תתבסס על חשיפת תלמידי כיתות י'- י"א לשפה העברית התעסוקתית באופן חוויתי, סדנאי, מהנה ורב-חושי, אגב למידת השפה העברית באופן רשמי
.

 

תוכנית עברית תעסוקתית

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/12/2019  

עדכוני rss