education - חינוך עברית בחינוך הערבי
 
   
 
 
 
 
 
 
מפרט תכנים לכיתות י-יב
 

תכנית מותאמת במקצוע עברית בבתי ספר ערביים מבוססת על תכנית הלימודים 'עברית כשפה שנייה –  תכנית לימודים בבתי הספר הערביים לכיתות ג'-י"ב', תשע"ב.

 

הסילבוסים בתכנית מבוססים על החלוקה שנעשתה בתכנית ההלימה (ראו מסמך הלימה מ-11 ביוני 2013 שהתפרסם באתר "אצטבא" במדור "תכניות לימודים". המקצוע עברית לביה"ס הערבי יזכה לשני אירועים חיצוניים (3 יחידות לימוד – בסיס הכוללות 3 יחידות לימוד הבנה הבעה בכתב וידע לשון בסיסי [אירוע חיצוני ראשון] + [חלק בחירה פנימי 30%] – שאלון ראשי 014380. בנוסף 2 יחידות לימוד – הרחבה לרמת 5 יחידות לימוד ספרות ב' וידע לשון מורחב [אירוע חיצוני שני], בנוסף לחלק הבחירה הפנימי (30%) שמשלים את היקף היחידות – שאלון ראשי 014580.

 

הערכה חיצונית בשני האירועים תיעשה באמצעות בחינות חיצוניות, והערכה פנימית הינה מגוונת ולפי בחירתו של כל בי"ס. בכל זאת הצענו מספר חלופות בהערכה, שהמורים יכולים לבחור מביניהן או לחלופין לבחור בחלופה אחרת. תלמידים שהחלו ללמוד בכיתות י' בשנת הלימודים תשע"ה ימשיכו ללמוד לפי התכנית המותאמת שמוצגת במסמך זה, ותלמידי י"ב בשנה"ל תשע"ו ימשיכו ללמוד לפי תכנית ההלימה הקודמת וייבחנו בבחינות בגרות עם אותם סמלי שאלון שהיו נהוגים.

 

בלמידה משמעותית אנו מצפים לבניית חווית למידה מעצימה ומניעה, והשימוש בטכנולוגיה יהיה חלק בלתי נפרד מלמידה זו. מורים יהיו חייבים לבנות יחידות לימוד סביב נושאים נלמדים בדרכי הוראה המטפחות למידה משמעותית. מערך הפיקוח וההדרכה יסייע בידם. 

 

בתכנית המותאמת נשמרו עקרונות בסיסיים בלימוד שפה שנייה כגון: טיפוח אוריינות שפתית, דגש מיוחד על הבעה בעל-פה, מפגש תרבויות, ספרות מקורית שמשקפת הווי תרבותי של דורות ולימוד ידע לשון בהקשר הטקסט.

 

תכנית הלימודים החדשה המותאמת (חטיבה עליונה) - רפורמה 

 

עברית כשפה שנייה –  תוכנית לימודים בבתי הספר הערביים  לכיתות י' - י"ב

 

נושאים לבחינה בעל פה - חורף תש"ף עד קיץ תשפ"א

 

סמלי שאלוני בגרות 2018

 

חישוב ציון לבחינה בעל פה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/12/2019  

עדכוני rss