education - חינוך עברית בחינוך הערבי
 
   
 
 
 
 
 
 
עברית כשפה שנייה לבתי הספר הערביים
 

מבוא

תכנית הלימודים החדשה "עברית לבתי הספר הערביים" נבנתה על פי תפיסה עדכנית של לימוד שפה שנייה, המעמידה במרכז את ההיבט התקשורתי של השפה. בתכנית זו מיושמים השינויים והחידושים הנובעים מן ההתפתחות בשיח החינוכי, בכלל ו, בחקר רכישתה של שפה שנייה ושל דרכי הוראתה, בפרט.

בתכנית מוצעת פריסה של לימוד העברית בבתי הספר הערביים – מכיתה ג' עד כיתה י"ב ומובאים בחשבון היבטים התפתחותיים ברכישת שפה.

התכנית מגדירה את מטרות לימוד העברית כשפה שנייה במגזר הערב ,י מדגישה את חשיבות רכישתה של שפה שנייה, מציגה את דרכי ההוראה וההערכה, מפרטת את התכנים הנלמדים, מבוססי הישגים נדרשים, בשלבים השונים של הלימוד.
התכנית מיועדת למורים, למרכזי מקצוע, למדריכים, למפקחים, למנהלים, לכותבי חומרי לימוד, לכותבי בחינות ולכל מי שמתעניין בתהליך ההוראה והלמידה של העברית בבתי הספר הערביים במדינת ישראל.


מקומה של העברית בקרב האזרחים הערבים בישראל

העברית במדינת ישראל היא השפה הרשמית, לצד הערבית, ובה מתנהלים בדרך כלל מוסדות המדינה. לכן נודעת חשיבות עליונה לכך שכל אזרחי ישראל, בהם אזרחי ישראל הערבים, ירכשו את העברית וישלטו בה היטב.
ידיעת העברית היא מנוף לקידום חברתי-כלכלי ומפתח להשתלבות בחברה הישראלית מבחינה כלכלית ותרבותית.
השליטה בעברית היא תנאי להשתלבות במוסדות להשכלה גבוהה בישראל שבהם מלמדים בעברית.
השליטה בשפה העברית מאפשרת תקשורת פתוחה בין מגזרי האוכלוסייה השונים, היא תנאי להבנה הדדית בין אזרחים ערבים ויהודים והיא חיונית ליצירת דיאלוג בין שתי התרבויות -הערבית והיהודית.

 

תוכנית הלמודים החדשה תשע"ב

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/12/2019  

עדכוני rss