education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
מבנה היבחנות
 

תכניות ההוראה במתמטיקה לתלמידים בחטיבה העליונה

3 יח"ל

 תכנית ההוראה לפי נושאים

 צמצום חומר הלימוד - החל ממועד קיץ תשע"א

 טבלאות שעות הוראה

  דוגמאות לסעיפי מדרגה באחזור מידע בשאלוני 3 יח"ל

 

 

 

4 יח"ל

 תכנית ההוראה לפי נושאים

 צמצום חומר הלימוד - החל ממועד קיץ תשע"א

 טבלאות שעות הוראה

 

 

 

5 יח"ל

 תכנית ההוראה לפי נושאים

 צמצום חומר הלימוד - החל ממועד קיץ תשע"א

 טבלאות שעות הוראה

 

 

 

 

 הוראת חשבון דיפרנציאלי בכתה יוד ברמות 4, 5 יח"ל

 

 

 

 

 

 הבהרות - בעקבות שאלות שהתקבלו

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/08/2019    

עדכוני rss