education - חינוך הפיקוח על הוראת המתמטיקה
 
   
 
 
 
 
 
 
חברי ועדת התכנית
 

תכנית הלימודים במתמטיקה לכיתות ז'- ט' נכתבה על ידי ועדת תכנית שמונתה על ידי האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים.

חברי הוועדה:

פרופ' עמוס ארליך ז"ל, יו"ר הוועדה

ד"ר מלכה מאונטוויטן, מרכזת הוועדה

מר ג'וני אוברמן

מר יוסף חורי

גב' רבקה עינות

פרופ' דן עמיר

ד"ר חנה פרל, מפמ"רית

מר יונה קופלר

ד"ר מיכאל קורן

ד"ר בבה שטרנברג

גב' ניצה שיאון

 

התכנית המוצעת בזה כוללת התייחסות ומענה להערות לטיוטות ההצעה שהתקבלו ממורים, מדריכים ואנשי אקדמיה, לאור ניסיונם וברוח השקפותיהם המקצועיות והחינוכיות. הוועדה מודה לכל אנשי המקצוע, המדריכים והמורים למתמטיקה בחטיבות הביניים על הערותיהם שתרמו לשיפור התכנית בגרסתה הסופית.

 

בחלק מהשלבים של פיתוח התכנית השתתפו:

פרופ' אהוד דה שליט

ד"ר נורית הדס

ד"ר רינה הרשקוביץ

גב' נגה חרמון

פרופ' מיכל ירושלמי

ד"ר ברכה קרמרסקי

גב' ציפי רזניק

הפרקים למתקדמים לכיתות ז', ח' נכתבו בעיקרם על ידי פרופ' אברהם הרכבי ועל ידי ד"ר אלכס פרידלנדר

התכנית אושרה על ידי ועדת המקצוע.

 

 

חברי תת ועדה
פרופ' רז קופרמן, יו"ר הוועדה
גב' ניצה שיאון
פרופ' אברהם הרכבי
ד"ר דוד פיילכנפלד
ד"ר חנה פרל – מפמ"רית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/11/2018    

עדכוני rss