education - חינוך הפיקוח על המקצועות העצמאיים
 
 
 
 
 
 
 
 
תוכנית הלימודים המותאמת תשע"ה ואילך
 

למידה משמעותית נועדה לקדם למידה מעמיקה, פעילה וחווייתית,  פיתוח חשיבה מסדר גבוה, הקניה של מיומנויות ועוד לאור הדגשים אלו, חלו שינויים בתכנים, בדגשים, בארגון החומר ובעיקר בדרכי ההוראה וההערכה.

 

כפי שהובהר, לא תהיה היבחנות חיצונית בכיתות י' החל משנת הלימודים תשע"ה.

 

תוכנית הלימודים המותאמת ללמידה משמעותית חלה על תלמידי כיתות י' בשנת הלימודים תשע"ה ואילך.

 


בהצלחה!
 

 תוכנית תשע"ה

 הדגשים והבהרות בתוכנית הלימודים בעברית תשע''ו

  הדגשים והבהרות בתוכנית הלימודים בעברית תשע"ז

  תוכנית ההלימה תשע"ז

  הדגשים והבהרות בתוכנית הלימודים בעברית תשע"ח

  הדגשים לשאלון 75281 קיץ תשע"ח

 הדגשים בתוכנית הלימודים בעברית תשע"ט  

הדגשים בתוכנית לימודים עברית לעולים תש"ף

הדגשים בתוכנית הלימודים בעברית תש"ף

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  11/01/2020  

עדכוני rss