education - חינוך הפיקוח על המקצועות העצמאיים
 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים באזרחות על פי תכנית ההיבחנות החדשה
 

 

למידה משמעותית נועדה לקדם למידה מעמיקה, פעילה וחווייתית, פיתוח חשיבה מסדר גבוה, הקניה של מיומנויות ועוד. לאור הדגשים אלו, חלו שינויים בתכנים, בדגשים, בארגון החומר ובעיקר בדרכי ההוראה וההערכה.
תכנית הלימודים המותאמת ללמידה משמעותית חלה על תלמידי כיתות י' בשנת הלימודים תשע"ה.

 

בהצלחה!

 

 מסמך התכנית
 מסמך סיכום ההיבחנות החדשה

 מבנה תכנית הלימודים באזרחות  

 מיקוד אזרחות תשפ"ב

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/10/2021  

עדכוני rss