education - חינוך הפיקוח על המקצועות העצמאיים
 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית לימודים בספרות לבתי ספר על יסודיים
במגזר העצמאי
 

תכנית הלימודים שלהלן היא מהדורה מועשרת ומעודכנת של תכנית הלימודים בספרות לבתי הספר העל-יסודיים דתיים - עצמאיים.

 

מבוא

 

נקודות המוצא לבחירת היצירות הן תרומתן החינוכית הערכית מחד-גיסא וערכן הספרותי האסתטי מאידך-גיסא.

תוכן היצירות שנבחרו הותאם למטרות היעד המרכזיות בבתי הספר הדתיים- עצמאיים. באמצעותן תספוגנה התלמידות, דרכי התנהגות והשקפות יצוקות, שכן מקצוע הספרות מהווה מכשיר רב ערך להקניית ערכים עקרונות חינוכיים ולטיפוח הרגש.

המטרות מבטאות, בין השאר, את המגמה להגביר, באמצעות הוראת הספרות, את התעניינותו של התלמיד בספרות גם מחוץ למסגרת הלימודים.

התכנית כוללת יצירות-בשירה ובפרוזה שהעמידו לנו גדולי ישראל מן העבר וכן גם יצירות של משוררים וסופרים בני זמננו.

התכנית כוללת יצירות מסוגות ספרותיות שונות ומגוונות: פיוטים, שירת ימי הביניים, שירה חדשה, סיפורים קצרים, משלים, נובלות, מחזות וסיפורים חסידיים.

עיבוד התכנית נעשה ע"י שמירת הציר הכרונולוגי: החל בתקופת הפיוט הקדמון ועד ליצירות בנות ימינו.כל זאת בהקפדה על  הכללת סוגים ספרותיים, יצירות ויוצרים שעמדו במבחן הזמן ומתאימים לייחודיות של בתי-הספר החרדיים.

 

מטרות

 

מטרות ההוראה מקיפות תחומים אחדים כגון, התחום ההכרתי (קוגניטיבי), התחום הערכי-חינוכי ותחום הרגש.

בפועל, התחומים הללו נכנסים זה לתחומו של זה, ולכן בהצגת המטרות לא נערך הדמיון הנ"ל אם כי בפועל, בכל יצירה שבתכנית ניתן להצביע על מטרה אחת לפחות ולעיתים על שלושתן כאחת:

 

מגמות לימודיות וערכיות [רציונל]

  1. התוודעות הלומדים ליצירות מופת המתארות עולם רוחני ערכי ועיצוב עקרונות בסיסיים עבורם.
  2. פיתוח עניין בקריאת ספרות יפה גם מחוץ לתחומי בית -הספר.
  3. טיפוח יכולת ההבנה והפרשנות של הלומדים כקוראים עצמאיים של טקסטים ספרותיים מסוגים שונים.
  4. הקניית כלים מתאימים לניתוח מעמיק של ז'אנרים ספרותיים, והעשרת הידע במגוון אפיוני ספרות, קישוטי שירה ופרוזה מן התקופות השונות.
  5. פיתוח רגישות ותובנות למורכבות ולרב משמעיות של מצבים אנושיים כפי שהם מגולמים ביצירות ספרות.
  6. העמקת הזיקה למורשת היהודית כפי שהיא באה לידי ביטוי בספרות העברית על ריבוי פניה ורבדיה בתקופות השונות. תחודד ההבחנה בין סגנון היצירות בתקופות הקדומות ובין סגנון היצירות שנכתבו  בעברית החדשה, בספרות המודרנית.
  7. פיתוח רגישות אסתטית והבנת תפקידיהן של דרכי המבע הייחודיות ליצירה הספרותית.

 

הדגשים חדשים בהוראת הספרות

 

פיתוח ההבנה ויכולת הפרשנות של הלומדים כקוראים עצמאיים, המשתתפים במימוש פעיל של היצירה ולוקחים אחריות על פרשנותה  ומצריכים שיקולי דעת מיוחדים בבחירת המטלות, אותן עליהם לבצע ובבחינת דרכי המשוב המעידים על התקדמותם.

דרכי ההוראה השונות צריכות להוביל לקראת למידה משמעותית שאינה יכולה להתרחש ללא חינוך לחשיבה.

 

 

הערות טכניות

  • חומר הלימודים כולו מרוכז בחוברת "עלי כותרת" שהוכנה עפ"י התכנית החדשה. [היצירות המתורגמת מרוכזות בחוברות נפרדת]
  • בחוברת נמצאת רשימה של מושגי יסוד הנלווים להוראת היצירות. יש ללמד את המושגים שנבחרו, בהקשרם לחומר הנלמד ולא כעומדים בפני עצמם. לחוברת מצורף דף ריק נוסף בו תוכל כל מורה להוסיף מושגים שאינם ברשימה ואשר מצאה לנכון להוסיפם בצמוד לחומר הנלמד.
  • התוכנית  בהיקף 2 יח"ל, לכל יחידה 90 שעות לימוד, כ - 3 ש"ש לכל יחידה.

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/03/2020  

עדכוני rss