education - חינוך הפיקוח על המקצועות העצמאיים
 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים בתנ"ך
 


תכנית הלימודים המותאמת תשע"ה

 

למידה משמעותית נועדה לקדם למידה מעמיקה, פעילה וחווייתית, פיתוח חשיבה מסדר גבוה, הקניה של מיומנויות ועוד.

 

לאור הדגשים אלו, חלו שינויים בתכנים, בדגשים, בארגון החומר ובעיקר בדרכי ההוראה וההערכה.

 

בהצלחה!

  מסמך סיכום היבחנות החדשה

  תוכנית הלימודים בתנ"ך

 מיקוד תנ"ך תשפ"א   

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/01/2021  

עדכוני rss