education - חינוך הפיקוח על המקצועות העצמאיים
 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים המותאמת תשע"ה ואילך
 
 

למידה משמעותית נועדה לקדם למידה מעמיקה, פעילה וחווייתית,  פיתוח חשיבה מסדר גבוה, הקניה של מיומנויות ועוד.

 

לאור הדגשים אלו, חלו שינויים בתכנים, בדגשים, בארגון החומר ובעיקר בדרכי ההוראה וההערכה.

 

כפי שהובהר, לא תהיה היבחנות חיצונית בכיתות י' החל משנת הלימודים תשע"ה.
תכנית הלימודים המותאמת ללמידה משמעותית חלה על תלמידי כיתות י' בשנת הלימודים תשע"ה ואילך.

 

לתשומת לב: נבחני משנה יבחנו על פי המתכונת החדשה בהתאם למסמך ההלימה לתשע"ז שפורסם באתר.

 

בהצלחה!

 

 מסמך סיכום ההיבחנות החדשה ביהדות

 תכנית הלימודים ביהדות - מתכונת חדשה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/08/2019  

עדכוני rss