education - חינוך מדע וטכנולוגיה לכל בחינוך העיוני המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
רציונל 5 יחידות לימוד מדע וטכנולוגיה לכל
 

מעובד מתוך "התלקיט – לא לתלמידים בלבד" מיכל נחשון ואמירה רום (2015)  הוצאת מכון מופ"ת, בית ספר למחקר ולפיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות, קרית החינוך, תל אביב (בכתובים).

 

The school should always have as its aim that the young man leave it as a harmonious personality, not as a specialist…It is essential that the student acquire an understanding of and a lively feeling for values. He must acquire a vivid sense of the beautiful and of the morally good….The development of general ability for independent thinking and judgment should always be placed foremost, not the acquisition of special knowledge.

 

Albert Einstein on generalizable knowledge and critical thinking

 

Einstein, A.(1954)  Ideas and Opinions

 

 

אנו חשופים כל העת למידע שהוא מגוון ומשתנה בקצב מהיר וזמין לכל, ובית הספר כבר אינו מקור המידע העיקרי. בהתאם לכך, חשיבות רבה מוקנית לא רק ללימוד המידע המדעי עצמו, אלא גם ללימוד הדרכים לשימוש בו באופן מושכל.  הקניית מיומנויות אוריינות מדעית וטכנולוגית בדרך של הבניה פעילה  עשויה לפתח אצל הלומדים כישורים המאפשרים להם התמודדות עם אתגרים מדעיים–טכנולוגיים-הנדסיים-חברתיים ותרבותיים של המאה ה- 21. דוגמאות למיומנויות כאלה שיאפשרו לכל אזרח לצרוך את המידע המדעי-טכנולוגי באופן שקול הן: רכישת אסטרטגיות כדי לאסוף, לנתח ולהעריך את אמינותם של מקורות מידע מדעיים וטכנולוגיים, בניית טיעונים המבוססים על עובדות, פתרון בעיות וקבלת החלטות, יכולת להבחין בין עובדות מדעיות וטכנולוגיות לבין דעות, להשוות בין אלטרנטיבות ולבחור את המתאימה ביותר על בסיס הנתונים – כל אלה ועוד הן מיומנויות שיתמכו בתלמידים בדרך האופטימלית בעידן המודרני, שמתאפיין באוריינטציה מדעית–טכנולוגית-הנדסית בעת שגופי הידע המדעיים – טכנולוגיים- הנדסיים הולכים ומצטברים ונמצאים ובתהליך של השתנות מתמדת. 

 

בהתאם לגישה זו, אסטרטגיות החשיבה המשולבות ב"מדע וטכנולוגיה לכל" מהוות ציר החוצה את כל יחידות הלימוד: בשלוש יחידות הלימוד הבסיסיות משולבות אסטרטגיות חשיבה שניתן להתנסות בהן ברמות קוגניטיביות בסיסיות, בהתאמה לנושא הנלמד וליכולות הלומדים. ניתן אף לשלב בהן משימות ברמות קוגניטיביות גבוהות יותר. התלמידים מתנסים במשימות הן אישיות והן שיתופיות, ולכל סוגי המשימות פותחו כלי הערכה/ מחוונים בהירים המאפשרים הערכה רב ממדית, תוך שילוב עקרונות למתן משוב תקף והוגן.

 

בהרחבה לחמש יחידות לימוד משולבים תהליכי חשיבה של החקר והתיכון שכוללים אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה המופעלים בתוך מסגרת שיתופית, ראו פירוט באיור 1. 

 

בתכנית משולבים תהליכים פדגוגיים–חינוכיים במטרה לתמוך בלומדים לא רק כצרכני מידע, אלא גם כיצרני ידע המסוגלים להפעיל שיקול דעת חברתי–ערכי–מוסרי על בסיס הידע המדעי שרכשו. לשם כך  תהליכי ההוראה-למידה-הערכה מכוונים לפיתוח חשיבה מסדר גבוה תוך שילוב תהליכי חשיבה מטה-קוגניטיבית.  

 

ההתנסות בלימוד המדע בהקשר רלוונטי לתלמידים מתבצעת באמצעות הצגת בעיות מהעולם האמתי. בדרך זו תוצרי הלמידה משקפים מספר רבדים: הרובד המדעי, שבו הלומדים יכולים לזהות  מה ניתן לגלות, הרובד הטכנולוגי, שבו יבדקו הלומדים מה ניתן לעשות עם הגילוי, הרובד החברתי, שבו הלומדים ייעזרו בממצאים לטובת צורכי החברה,  והרובד האישי שבו כל לומד יכול להחליט, כיצד המידע המדעי יתרום לו באופן אישי.

 

גישה זו גובשה בתהליכי חשיבה ממושכים שהתקיימו לאורך השנים עם וועדות המקצוע, שבראשן עמדו מיטב המדענים והמהנדסים באקדמיה בארץ. מפגשים אלו של מומחים מתחומי המדע, ההנדסה, ההוראה וההערכה אפשרו ליצור "יש מאין" תוך דיונים משמעותיים בכל אחד ממרכיבי המקצוע שנבנה בהתאם למטרות שהוגדרו מראש.

 

לסיכום, "מדע וטכנולוגיה לכל" כמקצוע מדעי-טכנולוגי אינטגרטיבי נשען על שלוש אבני יסוד שגובשו במסגרת המקצוע שנלמד בהיקף של 1-3 יחידות לימוד, ועם הרחבתו ל- 5 יח"ל משולבים בו גם תהליכי חקר ותיכון והצגת הידע שנרכש.  איור 1 מציג את שילוב אבני היסוד הכוללים לימוד מדע בהקשר רב תחומי, שילוב לימוד של אסטרטגיות חשיבה בדרך מפורשת ומובנית, שילוב דרכי הערכה באמצעות כלים שונים המשלימים אלה את אלה: התלקיט והמבחן. ביצוע פרויקט חקר או תיכון הנדסי מעמיק את ההתנסות בתהליכי חשיבה נוספים בהקשרים מדעיים- טכנולוגיים –הנדסיים.

 

איור

איור 1 : אבני הדרך בלימודי מדע וטכנולוגיה לכל

(התמונה אינה נגישה לבעלי מוגבלויות)

פירוט אבני היסוד

  1. המדע נלמד סביב תופעות רב תחומיות – לימוד משמעותי של רעיונות מדעיים בשילוב היבטים טכנולוגיים הכוללים מושגים מדעיים, ולא להיפך. היבטים טכנולוגיים רלוונטיים שולבו בהתאמה לנושאי הלימוד המדעיים. הצורך בלימוד מדע בגישה אינטגרטיבית מומחש בשאלות הבאות, למשל:  מהי מולקולת DNA - מושג בביולוגיה? כימיה? קשורה לזיהוי פלילי? האם ניתן ללמד את הפוטוסינתזה ללא פיסיקה וכימיה? למה אנו מתכונים באנרגיה - לנושאים בפיזיקה? באיכות סביבה? צריכת אנרגיה ע"י צמחיםו/או בע"ח? 

  2. אסטרטגיות חשיבה נלמדות כתהליכי חשיבה מובנים ומדורגים -  עשויות להביא לשיפור הישגי תלמידים ואף לביצועי הבנה של העברתן (transfer) מהקשר אחד לאחר.

  3. שילוב של מבחן כסרגל אחיד בצד תלקיט – שילוב שתי החלופות מאפשר את השלמת  חסרון השימוש בכלי האחד ביתרונו של הכלי האחר. המבחן כיוצר את הסרגל האחיד בצד התלקיט שמציג יכולות מגוונות של תלמידים (רציונל ופירוט דוגמאות בתוך הספר), משימה שיתופית שמעודדת את התלמידים לשילוב תהליכי למידה  אפקטיבית (רגשית ( ואינטראקציות חברתיות בצד אסטרטגיות למידה קוגניטיביות ומטה קוגניטיביות. במבחן ניתן לזהות רמות ביצוע של התלמידים בשימוש באסטרטגיות חשיבה בנושאים רב תחומיים.

    שילוב זה מותאם לתהליכים משמעותיים של הוראה-למידה-הערכה לכלל אוכלוסיית תלמידים ובוודאי לאוכלוסיית התלמידים שבחרה שלא להתמחות במדעים.

  4. התנסות בתהליכי חקר ותיכון על בסיס תכנים מדעיים- טכנולוגיים-הנדסיים, תוך שילוב תהליכים שיתופיים ובאמצעות הצגתם. ההתנסות משקפת שימוש באסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה ופיתוח שיקול דעת מוסרי-חברתי-ערכי. שימוש מושכל בדרכים שונות להצגת הידע שנרכש ונוצר בתהליכי הלמידה השיתופית משקף את מידת הטמעתו אצל התלמידים.

הוראת מדע בגישה המשלבת תופעות רב תחומיות, אסטרטגיות חשיבה ודרכי הערכה חלופיות עשויה להיות מעניינת יותר לתלמידים, מעוררת מוטיבציה, רלוונטית להם וקרובה לחיים האישיים שלהם. שילוב של מרכיבים אלו מעמיק את  לימודי המדע בקרב תלמידים שמסיבות שונות בחרו  שלא להתמחות במדעים. אזרחי העתיד נדרשים לאסטרטגיות החשיבה של המאה ה- 21, והתמיכה בהם באמצעות אסטרטגיות חקר ותיכון, כמו גם הצגת הידע שרכשו בדרכי תקשורת המוכרות בעולם המדע, יקדמו את הלומדים לקראת שותפותם בתהליכים המתבצעים בעולם המדע ובעולם ההנדסה.

 

פיתוח רציונל מדע וטכנולוגיה לכל והקמתו של המקצוע החדש במערכת התאפשר הודות לשיתוף פעולה אפקטיבי עם מובילים משמעותיים במערכת החינוך, עם שותפותם של חוקרים מתחומים שונים באקדמיה ושל מורים בעלי תחושת שליחות ואמונה בדרך.

 

עבודה פורייה ומהנה!

 

ד"ר מיכל נחשון
מפמ"ר מוט"ב/ מדע וטכנולוגיה לכל

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/11/2020  

עדכוני rss